มส.เห็นชอบ ‘เจ้าคุณสุรชัย’ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 5 พร้อมตั้งเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า

มส.เห็นชอบ ‘เจ้าคุณสุรชัย’ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 5 พร้อมตั้ง พระครูกัลยาณปริยัติกิจเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า

เมื่อที่ 8 ธันวาคม ที่ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงลาการประชุม ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 29/2566 โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วม การนี้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยหลังการประชุมเสร็จสิ้น

โดยมีวาระการประชุมมหาเถรสมาคม อาทิ 1.มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดและรองเจ้าคณะอำเภอ ดังนี้

 •  รองเจ้าคณะจังหวัดระยอง เพิ่ม 1 ตำแหน่ง
 •  รองเจ้าคณะจังหวัดตราด เพิ่ม 1 ตำแหน่ง
 •  รองเจ้าคณะอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพิ่ม 1 ตำแหน่ง
 •  รองเจ้าคณะอำเภอปัว จังหวัดน่าน เพิ่ม 1 ตำแหน่ง

 2.มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง การเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จำนวนหลายรูป ดังนี้

Advertisement
 • พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย) อายุ 59 พรรษา 38 ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พระอารามหลวง ในหน้าที่ฝ่ายการปกครอง
 •  พระมหาสายชล ฐานุตฺตโร อายุ 48 พรรษา 27 ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนา พระอารามหลวง ในหน้าที่ฝ่ายเผยแผ่
 •  พระมหาชาญชัย ชยาภรโณ อายุ 43 พรรษา 18 ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนา พระอารามหลวง ในหน้าที่ฝ่ายสาธารณูปการ
 •  พระมหาไพโรจน์ ขนฺติโก อายุ 49 พรรษา 24 ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง ในหน้าที่ฝ่ายการปกครอง
 •  พระมหาจรูญ อาภทฺธโร อายุ 39 พรรษา 18 ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง ในหน้าที่ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
 •  พระมหานครินทร์ ฐิตเมโธ อายุ 34 พรรษา 12 ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง ในหน้าที่ฝ่ายสาธารณูปการ

3. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง การเสนอแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า จังหวัดลำพูน ดังนี้

 • แต่งตั้งให้ พระครูกัลยาณปริยัติกิจ (อำนาจ กลฺยาณธโร) อายุ 47 พรรษา 26 วิทยฐานะ ป.ธ. 4, น.ธ.เอก, พธ.ม. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า จังหวัดลำพูน รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิด สามัญ

4.มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 5 ดังนี้

 •  แต่งตั้ง พระเทพรัฒนมุนี (สุรชัย สุรชโย) อายุ 59 พรรษา 38 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 5

5.มติมหาเถรสมาคมเห็นชอบ เรื่อง การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) (ชุดใหม่) เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

6. มติมหาเถรสมาคมเห็นชอบ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการจัดงานบุญปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า ตามที่ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้เสนอแนวทางการปฏิบัติวัดปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย นั้น ที่ประชุมมีมติรับทราบและให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งเจ้าคณะจังหวัดทั้ง ๒ ฝ่าย เพื่อแจ้งวัดในเขตปกครองได้ทราบต่อไป

7.มติมหาเถรสมาคมรับทราบ เรื่อง รายงานการขออนุญาตสร้างวัด เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน 37 วัด

8. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลคลองปาง จังหวัดตรัง ดังนี้

 •  พระครูวิจัยสังฆกิจ (ครื้น ฉนฺทโก) อายุ 80 พรรษา 40 วัดเขาพระ ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล-คลองปาง จังหวัดตรัง

9. มติมหาเถรสมาคมเห็นชอบเรื่อง ขอความเห็นชอบกำหนดระยะเวลาการประชุม และการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมพระสังฆาธิการ ตามมติมหาเถรสมาคม

10.มติมหาเถรสมาคมพิจารณา ดังนี้

 •  เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนา จำนวน 1 เรื่อง
 •  เรื่อง การสาธารณูปการ จำนวน 8 เรื่อง
 •  เรื่อง การจัดการศาสนสมบัติ จำนวน 4 เรื่อง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image