‘พม.-สศร.’ ตั้งทีมพัฒนาคน-สังคมด้วยศิลปะร่วมสมัย

นายประสพ เรียงเงิน ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)  และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาคนและสังคมเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย โดยใช้มิติทางศิลปะร่วมสมัย ทั้งนี้ จึงเห็นควรจัดตั้งคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือพัฒนาคนและสังคมโดยใช้มิติศิลปะร่วมสมัยขึ้น เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการบูรณาการทำงานร่วมในด้านการพัฒนาคนและสังคมโดยใช้มิติศิลปะร่วมสมัย  ในการดำเนิน แผนงาน โครงการ กิจกรรม ให้สอดคล้องกับการพัฒนาคนและสังคม สนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัด และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนงานการพัฒนาคนและสังคม โดยใช้มิติทางสังคมร่วมสมัย

นายประสพ  กล่าวอีกว่า สำหรับการแต่งตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วย นายอนุกูล  ปีดแก้ว ปลัด พม. เป็นประธาน ตนในฐานะ ผอ.สศร. เป็นรองประธาน  ขณะที่ คณะทำงาน ประกอบด้วย อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุหรือผู้แทน อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือผู้แทน อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวหรือผู้แทน อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนหรือผู้แทน อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือผู้แทน รองผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  สศร. , ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน พม. , ผอ.กองพัฒนานโยบายและนวัตกรรมทางสังคม พม. ,ผอ.ศูนย์หอศิลป์ สศร. , ผอ.กองส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะร่วมสมัย สศร. ,ผอ.กองพัฒนาระบบบริหารและนวัตกรรม สศร. และ  ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พม.

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image