ชาวพุทธ-ทูต 9 ประเทศ พร้อม 16 จังหวัดติดอาเซียน ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 29 พฤษภาคม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียน พร้อมด้วยคณะทูตานุทูต 9 ประเทศ ที่นับถือพระพุทธศาสนา โดยมีนายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมเขตพระนคร สภาวัฒนธรรมเขตปทุมวัน องค์กรทางพระพุทธศาสนา และประชาชน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

นายวีระกล่าวว่า วันวิสาขบูชา หรือวิสาขปุรณมีบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นหนึ่งในวันที่มีความสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะมีถึง 3 เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับองค์ศาสดา ได้แก่ วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้มีมติรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก เมื่อปี พ.ศ.2542 ดังนั้นกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาจึงได้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2561 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในวันที่ 29 พฤษภาคม ตรงกับวันวิสาขบูชา กรมการศาสนาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียน โดยเชิญทูตานุทูตจากประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา 9 ประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ประเทศกัมพูชา ประเทศญี่ปุ่น ประเทศอินเดีย ประเทศเวียดนาม ประเทศศรีลังกา ประเทศภูฏาน ประเทศมองโกเลีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศที่มีประชาชนนับถือพระพุทธศาสนา และเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายวีระกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ วธ.โดย ศน.ยังได้ร่วมกับหน่วยงาน องค์กร และประชาชนในจังหวัดตามแนวชายแดนกลุ่มประเทศอาเซียน บูรณาการการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์อาเซียน น้อมนำหลักธรรมทางศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ และนำความเป็นวิถีถิ่น วิถีไทย และวัฒนธรรมไทยสู่วัฒนธรรมอาเซียน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดความเข้าใจอันดี โดยจัดกิจกรรมจำนวน 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก เชียงราย แม่ฮ่องสอน สระแก้ว ตราด สุรินทร์ มุกดาหาร บึงกาฬ หนองคาย อุบลราชธานี นครพนม เลย ศรีสะเกษ ระนอง สงขลา และสตูล ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2561 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและส่งเสริมสัมพันธไมตรี ทั้งระดับรัฐ เอกชน ประชาชน และหน่วยงาน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีด้านศาสนาระหว่างกัน อีกทั้งเพื่อส่งเสริมพุทธศาสนิกชนในอาเซียนนำหลักธรรมมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

 

บทความก่อนหน้านี้ผลงานภาพถ่าย ‘คุณใหม่-สิริกิติยา’ ในมุมมองของ ‘นักเดินทาง’
บทความถัดไปคอฟฟี่เบรก : ลงสวย