รางวัลและความสำเร็จที่ไม่ได้มาง่ายๆ ของผู้หญิงที่ได้ชื่อว่า…หลังบ้านของอธิบดีกรมควบคุมโรค “ คุณปุ๊ ”…. “กมลา วัฒนายิ่งเจริญชัย”

        “ปัญหาทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ แก้ได้ทั้งภายนอกและภายในคือใจเราเอง ความสำเร็จที่ได้มาของคนเราไม่ได้เกิดจากโชคชะตา…. แต่เกิดจากการฝึกฝนอย่างจริงจังและต้องใช้ความอดทนคติพจน์ในการดำรงชีวิตและการทำงานที่ยึดถือมาตลอดชีวิตของหญิงเก่งที่มีชื่อว่า กมลา วัฒนายิ่งเจริญชัย หรือ“คุณปุ๊”นักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)และรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กับอีกหนึ่งตำแหน่งที่หลายคนยังไม่รู้ แท้จริงแล้วเธอคือหลังบ้านของอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขคนปัจจุบันนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย ผู้หญิงคนนี้เธอมีแนวคิดในการสร้างสมดุลชีวิตได้อย่างน่าสนใจ ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของหญิงยุคใหม่ที่ต้องบริหารจัดการชีวิตทั้งงานและครอบครัวให้สามารถก้าวไปข้างหน้าได้พร้อมๆกัน

        คุณปุ๊”บอกว่านอกจากภาระงานแล้วยังต้องรับผิดชอบงานในบ้านเป็นทั้งภรรยาและแม่ของลูกชาย 2 คน  การทำหน้าที่แม่และภรรยาไปพร้อมๆกัน จึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลย โดยเฉพาะการที่เราต้องทำงานราชการด้วย สามีก็เป็นข้าราชการและเป็นผู้บริหารด้วย ต้องย้ายไปทำงานต่างจังหวัด การบริหารจัดการภากิจทุกอย่างในชีวิตจึงยึดหลัก“ความสมดุล”  เธอจัดสรรเวลาออกเป็น 3 ส่วน ทุกส่วนจะต้องสมดุลและมีความสำคัญเท่าๆกัน         ส่วนที่1ให้ความสำคัญกับการเลี้ยงดูบุตรชายทั้งสอง เธอเลี้ยงดูบุตรชายทั้งสองด้วยความวิริยะ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา คอยแนะนำ ชี้แนะ ดูแลอบรมสั่งสอนลูกๆให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ สามารถเป็นที่พึ่งของคนในครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ตลอดจนช่วยประกอบธุรกิจ และในวันนี้เธอเองพอใจและภูมิใจกับความสำเร็จของลูกชายทั้งสอง คนโตนายแพทย์กีรติ วัฒนายิ่งเจริญชัย สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันกำลังศึกษาแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลราชวิถี  ส่วนคนน้องนายกฤติณห์ วัฒนายิ่งเจริญชัย สำเร็จการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัว         ส่วนที่ 2  เธอจัดสรรเวลาในการทำหน้าที่ภรรยาของผู้บริหารเป็นช้างเท้าหลังที่ดีคอยรับฟังปัญหาที่สามีเผชิญ เพื่อช่วยลดความเครียดและคอยให้กำลังใจ  เธอบอกว่าปัญหาทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ แก้ได้ทั้งภายนอกและภายในคือใจเราเอง ส่วนที่ 3 เธอจัดสรรเวลาให้กับการทำหน้าที่ข้าราชการรับใช้แผ่นดินเกิด ทำหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถ มองเป้าหมายขององค์กรเป็นหลัก มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ในการทำงานเธอจะบอกตนเองเสมอมาว่า ที่ทำงานคือบ้านหลังที่สอง เรารักครอบครัว รักบ้านของเราอย่างไรก็รักองค์กรของเราแบบนั้น การทำงานทุกอย่างจึงใช้ความรักเป็นทุนใช้เป้าหมายงานเป็นเดิมพัน

        กว่า 35 ปีในชีวิตข้าราชการ ที่ผ่านมาแล้วกว่า10 ตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นบทบาทการทำงานด้านสาธารณสุขหรือการทำงานเพื่อสังคม “คุณปุ๊” บอกว่าเธอทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจทำทุกสิ่งและทุกเรื่องเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นที่ตั้ง 

        บทบาทการทำงานด้านสาธารณสุข  “คุณปุ๊”ต้องรับผิดชอบหน้าที่สำคัญหลายด้าน ทั้งงานหลักและงานเพื่อสังคม ต้องอาศัยความวิริยะอดทนและความอุตสาหะ ในทุกๆงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งการทำงานในตำแหน่งรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นที่มีบทบาทในการกำหนดนโยบายแนวทางการดำเนินงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ ดูแลรับนโยบายจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าหมาย รวมถึงงานในบทบาทเป็นวิทยากรฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานสาธารณสุขในด้านต่างๆ ตลอดจนการทำงานเพื่อสังคมที่การันตีด้วยรางวัลผลงานและการปฏิบัติราชการที่ได้รับการยกย่องว่าดีเด่น เป็นที่ยอมรับ อาทิ ป็นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดขอนแก่น ทำหน้าที่กำกับดูแล กำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขับเคลื่อนภายใต้ “โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน” สนับสนุนการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาไทยเพื่ออนุรักษ์ทรัพย์สินทางปัญญาของชาติ ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ทำให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้อย่างเหมาะสม เป็นกำลังสำคัญให้หน่วยงานในสังกัดและบุคคลต้นแบบได้รับรางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ระดับประเทศ ประจำปี 2561 รวมทั้งรางวัลหมอไทยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2561 

        บทบาทการทำงานเพื่อสังคม “คุณปุ๊” เธอมีส่วนร่วมในการดูแลสังคม ชุมชน และศาสนา ทำหน้าที่เป็นอุปนายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข เข้าร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การร่วมจัดบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การร่วมรณรงค์ในกิจกรรมด้านสุขภาพ เข้าร่วมโครงการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หน่วยแพทย์เคลื่อนที่(พอ.สว.)  และลงพื้นที่ดูแลประชาชน ตามพระราชปณิธานของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง รวมทั้งจัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ในวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพ และให้คำปรึกษาแนะนำในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ให้คำแนะนำในการเลิกบุหรี่ฯลฯ         ผลจากความตั้งใจและความทุ่มเท นอกจากจะนำมาซึ่งความสุขแล้ว ยังนำมาซึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่“คุณปุ๊”ได้รับอีกหลายรางวัล ได้แก่… รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับประเทศ ครุฑทองคำ วันที่ 1 เมษายน 2562 ,รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสาขาการบริหาร จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา ปี 2562 , รางวัลคนดีศรีสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ปี 2562                  ทุกรางวัลที่ได้รับจึงเป็นทั้งขวัญและกำลังใจที่จะช่วยสนับสนุนให้“คุณปุ๊” ยังคงปฏิบัติภารกิจในฐานะข้าราชการของแผ่นดิน เพื่อการดูแลประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี เป็นภรรยาที่ดีที่คอยดูแลและให้กำลังใจสามี เป็นแม่ที่ดีที่คอยปรึกษาชี้แนะลูกทั้งสองคนให้สามารถก้าวเดินไปบนเส้นทางชีวิตและหน้าที่การงานได้อย่างมีคุณภาพ         “ถ้าเราสามารถจัดการชีวิตได้อย่างสมดุล  ทั้งการทำงานในหน้าที่ เรื่องส่วนตัว ครอบครัวและสังคม เราก็จะใช้ชีวิตได้อย่างมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้  แก้ได้ทั้งภายนอกและภายในคือใจเราเอง “คุณปุ๊” กล่าวทิ้งท้าย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้โรม ไม่เข้าใจ ผู้ร่วมงานวิ่งไล่ลุงบุรีรัมย์ โดน พ.ร.บ.ชุมนุมฯ หลังงานที่ กทม. ไม่มีปัญหา
บทความถัดไป“บิ๊กป้อม” เผย 1-2 วัน รู้ตัวโจรปล้นทองลพบุรี แต่ไม่รู้ตำรวจจะได้ตัวจริงหรือไม่