ศาลปกครองได้ ‘ชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์’ ผู้ได้รับเสนอชื่อนั่งตุลาการศาลรธน.

ศาลปกครองเลือกตุลาการศาล รธน.ได้แล้ว 1 คน “ชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์” ตุลาการศาลปกครองสูงสุด นั่งตุลาการศาล รธน. รอส่งชื่อ ส.ว.เห็นชอบ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม นายประวิตร บุญเทียม ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ในฐานะโฆษกศาลปกครอง เปิดเผยว่า เช้าวันนี้ ได้มีการประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เพื่อคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดไปดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญฯ ปี 2560 มาตรา 200 ที่บัญญัติให้มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จำนวน 2 คน โดยรัฐธรรมนูญกำหนดว่าต้องเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าตุลาการศาลปกครองสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งในปัจจุบันมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ได้รับการคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอยู่แล้วจำนวน 1 คน วันนี้ จึงต้องคัดเลือกเพิ่มอีก 1 คน

นายประวิตรกล่าวต่อว่า เนื่องจากในการประชุมใหญ่เพื่อคัดเลือกครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 ก.ค.62 ไม่มีตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกให้ความยินยอมที่จะไปทำหน้าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จึงยังไม่สามารถคัดเลือกผู้ที่จะไปดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ ครั้งนั้นที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จึงมีมติให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เพื่อให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดต่ำกว่า 5 ปี มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ ตามมาตรา 200 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญฯ ที่บัญญัติให้ในกรณีจำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีอำนาจประกาศลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของตุลาการศาลปกครองสูงสุดที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปีได้ แต่จะลดลงเหลือน้อยกว่า 2 ปีไม่ได้

โดย “คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ” ก็ได้มีมติให้ลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของตุลาการศาลปกครองสูงสุดที่จะได้รับการคัดเลือกให้ไปดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากไม่น้อยกว่า 5 ปี เป็นไม่น้อยกว่า 3 ปี ทำให้ขณะนี้มีผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือกในส่วนของศาลปกครอง จากเดิมที่มีจำนวน 14 คน เพิ่มเป็น 25 คน เพื่อให้เลือก 1 คน ไปดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ซึ่งผลการประชุมวันนี้ (7 ส.ค.) ปรากฏว่า มีผู้ให้ความยินยอมที่จะไปดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน 1 คน คือ นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดทั้งหมด คัดเลือก นายชั่งทอง ไปดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

โดยหลังจากนี้ สำนักงานศาลปกครอง ก็จะส่งชื่อของ นายชั่งทองผู้ได้รับการคัดเลือกไปยังวุฒิสภา (ส.ว.) เพื่อให้ความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 204

สำหรับ นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ ปัจจุบันอายุ 66 ปี 11 เดือน การศึกษาจบ
– ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2518
– ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2546
– ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2535
– Post Graduate Diploma ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จากสถาบันนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อม ประเทศเนเธอร์แลนด์ พ.ศ.2526
– ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2557

นอกจากนี้ยังผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประกอบด้วย
– ประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีการพิจารณาคดีปกครอง ตามมาตรฐานที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ 2 พ.ศ.2554
– ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 10 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับอาวุโส รุ่นที่ 10 สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
– ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 34 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ก.พ.
– ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า
– ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน ปี พ.ศ.2548-2549

สำหรับประวัติการรับราชการ นายชั่งทอง เคยปฏิบัติหน้าที่เป็น
– กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
– เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
– ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
– ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้โพลมติชนกีฬา แมนฯ ยูจะคว้า ‘ดิบาล่า-เฟร์นานเดส-มิลินโควิช ซาวิช-อีริคเซ่น’ ได้อย่างน้อย 1 ตัวหรือไม่ ?
บทความถัดไป‘เฮลท์ตีไลฟ์พลัส’ มิติใหม่ทางการแพทย์ คลิกเดียวถึงหมอ ดูแลสุขภาพครบครัน