พิษโควิด-19 อสส.เลื่อนสอบอัยการผู้ช่วยสนามใหญ่ไม่มีกำหนด

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด ในฐานะ ประธานอนุกรรมการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2563 (สนามใหญ่) ออกประกาศ เลื่อนการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย(สนามใหญ่) พ.ศ.2563 มีความว่าตามที่ได้มีประกาศคณะอนุกรรมการสอบคัดเลือกฯเรื่อง กำหนดการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2563 (สนามใหญ่) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 แจ้งว่า สำนักงานอัยการสูงสุดจะติตตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โรคโควิด-19) หากรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีกำหนดมาตรการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป จะพิจารณาเรื่องกำหนดการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกฯ ตามสถานการณ์ นั้น ขณะที่จังหวัดปทุมธานี (ซึ่งเป็นสถานที่สอบคัดเลือกฯ) ออกประกาศปิดสถานที่ทุกแห่งที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งสถานที่ราชการและเอกชน หรืองดกิจกรรมใดๆ ที่มีประชาชนไปร่วมทำกิจกรรม หรือมีการเคลื่อนย้ายคนเป็นจำนวนมาก กรุงเทพมหานครออกประกาศ การควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 โดยขอความร่วมมือภาครัฐรัฐวิสาหกิจ เอกชน งดจัดกิจกรรมรวมคน หรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนมารวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสียงสูงต่อการแพร่ระบาด และเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ไปจนถึงปลายเดือนเมษายน เป็นระยะเวลา 1 เดือน ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มิให้การแพร่ระบาดของโรคส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เข้าสอบและบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด อาศัยอำนาจตามข้อ 34 ของระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยการสอบคัตเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553 มาตรา 50 จึงให้เลื่อนกำหนดการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2563 (สนามใหญ่) จากเดิมที่กำหนดไว้ในวันที่ 25 เมษายน 2563 วันที่ 26 เมษายน 2563 และวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ออกไปโดยไม่มีกำหนด โดยจะกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิชาที่สอบข้อเขียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ส่วนกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ยังรับสมัครตามที่กำหนดไว้เดิม

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image