ลุ้นเลือกตั้งก.อ.รู้ 12 มี.ค. หลังปิดส่งบัตร18 ก.พ. จับตาประเภทอัยการชั้น5ขึ้นไปแข่งกันดุ

(จากซ้ายไปขวา)นายศักดา ช่วงรังษี,ม.ล.ศุภกิตต์ จรูญโรจน์,น.ส.นารี ตัณฑเสถียร,นายอิทธิพร แก้วทิพย์ และ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์
เช็คลิสต์ใครเป็นใคร ลุ้นเลือกตั้ง ก.อ. อัยการทั่วประเทศเทคะเเนนให้ใคร รู้ผล12 มี.ค.นี้ หลังเปิดส่งบัตร 18 ก.พ. จับตาประเภทอัยการชั้น 5 ขึ้นไปเเข่งดุเดือดตัวเต็งเพียบ ส่งบัตรถึงมืออัยการแล้ว

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการที่มีการเเก้ไขใหม่ มาตรา 18 กำหนดให้คณะกรรมการอัยการ(ก.อ)มีจำนวน 15 คนประกอบด้วย ประธาน ก.อ. ปัจจุบันคือนายอรรถพล ใหญ่สว่าง (มาจากการเลือกของอัยการยกเว้นอัยการผู้ช่วย) โดยมีอัยการสูงสุดเป็นรองประธาน ก.อ.

ส่วน ก.อ.ประกอบด้วย รองอัยการสูงสุดตามลำดับอาวุโส จำนวน 5 คน โดยตำเเหน่ง เเละกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 คน ซึ่งมาจากการเลือกของอัยการยกเว้นอัยการผู้ช่วย ประกอบด้วย อัยการชั้น 5 ขึ้นไปจำนวน 4 คน อัยการที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 คน รวมเป็น 6 คน นอกจากนี้ยังมี กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน ซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นอัยการมาก่อนและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการงบประมาณ การพัฒนาองค์กร หรือการบริหารจัดการ (มาจากการเลือกของอัยการยกเว้นอัยการผู้ช่วย) รวมเป็น 15 คน
โดยให้อธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ เป็นเลขานุการ ก.อ. ซึ่งกรรมการ ก.อ. ทั้ง 15 คนจะเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอัยการ และการพิจารณาดำเนินการทางวินัยและการสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการอัยการที่กระทำผิดกฎหมาย รวมทั้งการพิจารณาออกระเบียบบริหารงานบุคคลอัตรากำลังข้าราชการฝ่ายอัยการ

สำนักงานอัยการสูงสุด ได้จัดให้มีการเลือกกรรมการอัยการ (ก.อ.) ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยเเบ่งเป็น3 ประเภท ประกอบด้วย
1.ก.อ.ประเภทข้าราชการอัยการชั้น 5 ขึ้นไป

2.ประเภท ก.อ.ผู้รับบำเหน็จหรือบำนาญ

3. ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านงบประมาณ ด้านการพัฒนาองค์กร หรือด้านการบริหารจัดการ

โดย ก.อ.ประเภทข้าราชการอัยการชั้น 5 ขึ้นไปมีผู้เสนอตัวเข้ารับการคัดเลือก 12 คน (เลือกเหลือ 4คน)ประกอบด้วย
1. นายจุมพล พันธุ์สัมฤทธิ์
2. นายชาญชัย ชลานนท์นิวัฒน์
3. นางสาวนารี ตัณฑเสถียร
4. นายพรชัย ชลวาณิชกุล
5. นายมานัส รัตนนาคะ
6. นายวุฒิรัตน์ มีผดุง
7. นายศักดา ช่วงรังษี
8. หม่อมหลวงศุภกิตต์ จรูญโรจน์
9. เรือโท สายันต์ สุโขพืช
10. นายสุวิช ชูตระกูล
11. นายอรัญ ทั่งทองแท้
12.นายอิทธิพร แก้วทิพย์

ประเภท ก.อ.ผู้รับบำเหน็จหรือบำนาญมีผู้เสนอตัว3คน (เลือกเหลือ2คน)ประกอบด้วย

1.นายกายสิทธิ์ พิศวงปราการ
2.นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์
3.นายพีระศักดิ์ ศรีสุพล

ประเภท ก.อ.ด้านงบประมาณ ด้านการพัฒนาองค์กร หรือด้านการบริหารจัดการ (ก.อ.คนนอก)มีผู้เสนอตัว8คน(เหลือ2คน)ประกอบด้วย

1. ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์
2. นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร
3. นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล
4. นายณัฐเมศวร เรืองพิชัยพร
5. นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล
6. นายนันทวัชร์ สุพัฒนานนท์
7. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี
8. พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์

ทั้ง3ประเภทสามารถดูรายละเอียดประวัติได้ตามลิงค์ดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม >>> https://www2.ago.go.th/index.php/poll/9/1156

สำหรับ การเลือกกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 มาตรา 18 (4) (ก) (ข) (5) สำนักงานอัยการสูงสุดได้กำหนดให้มีการคละบัตร ส่งบัตร ปิดผนึกหีบบัตร ปิดผนึกช่องใส่บัตร และนับคะแนนการเลือกกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามกำหนดการดังนี้

1. การคละบัตรและส่งบัตรลงคะแนนในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น.ที่ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ

2. การปิดผนึกหีบบัตรลงคะแนนในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.ที่ ห้องอธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการอัยการชั้น 8 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารศูนย์ราชการ ถนน แจ้งวัฒนะ

3. การปิดผนึกช่องใส่บัตรลงคะแนนในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น. ที่ห้องอธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการอัยการ ชั้น 8 สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ

4. การนับคะแนนในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จที่ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการเลือกตั้ง ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิในประเภทที่จะเเข่งกันดุเดือด จะเป็นประเภทข้าราชการอัยการชั้น 5 ขึ้นไปเนื่องจากประกอบไปด้วยอัยการที่มีชื่อเสียงอยู่ในตำเเหน่งสำคัญเเละเคยลงสนามเลือกตั้งในหลายสนามไม่ว่าจะเป็นขององค์กรอัยการหรือเนติฯมาเเล้ว ที่โด่ดเด่นได้แก่ นายศักดา ช่วงรังษี อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองภูเก็ตที่เคยสร้างปรากฎการณ์ได้คะเเนนเสียงอันดับ2ในสายอัยการในการเลือกตั้งเนติฯจนได้เป็นเลขาฯสำนักอบรมฯเนติฯที่จะมาลงสนามในองค์กรครั้งเเรก ,หม่อมหลวงศุภกิตต์ จรูญโรจน์ เลขาฯสถาบันนิติวัชร์เป็นหน่วยงานใหม่ในสำนักงานอัยการฯซึ่งเป็นมือบริหารและพัฒนาองค์กร และเป็นมือสั่งคดีสำคัญ มีบทบาทในการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบขององค์กรให้ทันสมัย และผลักดันสวัสดิการของอัยการ มีฐานเสียงและแฟนคลับกระจายอยู่ทั่ว, น.ส.นารี ตัณฑเสถียร อธิบดีอัยการสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย เเละ ก.อ.จากเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาที่มีฐานเสียงเดิมตุนอยู่อีกทั้งเป็นคิว อสส.ต่อจากคนปัจจุบัน2รุ่นซึ่งจะเป็นอสส.หญิงคนเเรกขององค์กร, นายอิทธิพร แก้วทิพย์ อธิบดีอัยการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ โฆษกอัยการใหม่ป้ายเเดงที่พลาดฉิวเฉียดจากเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาลงสู้เต็มที่ ซึ่งตอนนี้เป็นที่รู้จักของน้องๆอัยการ, นายพรชัย ชลวาณิชกุล ก.อ.เลือกตั้งซ่อมที่มีฐานเสียงคะเเนนเดิม, นายสุวิช ชูตระกูล ก็มีเสียงดีได้ใจจากน้องๆ อัยการ,นายวุฒิรัตน์ มีผดุง อธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการซึ่งมีฐานะเลขานุการ ก.อ.ก็อยู่วงในในการโยกย้ายแต่งตั้ง ยังมี นายมานัส รัตนนาคะ และเรือโทสายันต์ สุโขพืชที่ได้พลังหนุนจากเพื่อนในรุ่น ด้าน นายจุมพล พันธุ์สัมฤทธิ์,นายชาญชัย ชลานนท์นิวัฒน์ และนายอรัญ ทั่งทองแท้ ขอเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ นับว่าสายนี้คะเเนนเสียงคงกระจายกันไป

ส่วนประเภทที่เเข่งกันสนุกอีกคงเป็นประเภท ก.อ.บุคคลคนนอก ที่โดดเด่นจะได้เเก่ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ อดีตรอง ผบ.ตร.นายตำรวจนักกฎหมายที่เป็นที่รู้จักของประชาชนเเละอัยการจากที่เคยทำงานร่วมกันมานาน, ศาสตราจารย์ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ ดีกรี อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายนิติกรรมสัญญาเเละกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ, นายณัฐเมศร์ เรืองพิชัยพร อดีต กอ. 2 สมัย (ระหว่างปี 2554 -2558) ซึ่งเป็นที่รู้จักของพี่น้องอัยการ รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.ศูนย์คุณธรรมที่มีนโยบายพัฒนาองค์กรขึ้นเป็นองค์กรคุณธรรม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้หวั่นคลัสเตอร์ปทุมธานีลาม คุมเข้ม 5 จุดเสี่ยง
บทความถัดไปเปิดหมดใจ ‘เมียหลวง’ บุกงานแต่งผัวตัวเอง ลั่นไม่เลิกก็ไม่แคร์ และไม่หย่า เดินหน้าฟ้องเมียน้อย 3 แสน