อัยการปราบทุจริต ภ.9 ยื่นฟ้องอดีต ผอ.หาดใหญ่วิทยาลัย 2-พวกรวม 5 ทุจริตจัดจ้างก่อสร้าง

อัยการปราบปรามการทุจริตภาค 9 ยื่นฟ้องอดีต ผอ.ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย 2-พวกรวม 5 คนทุจริตจัดจ้างก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองอธิบดีและโฆษกสำนักงานอัยการปราบปรามการทุจริตภาค 9 เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา นายชัยวัฒน์ สุวรรณยอด อัยการพิเศษฝ่ายคดีทุจริตภาค 9 สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 9 ได้ยื่นฟ้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 ซึ่งดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ.2554 กับพวกรวม 5 ราย ตามคำสั่งของอัยการสูงสุด กรณีผู้ถูกกล่าวหา ทั้ง 5 ราย ร่วมกันทุจริต จัดซื้อ จัดจ้าง ทำห้องอาเซียนพร้อมอุปกรณ์เป็นจำนวนเงิน 13,000,000 บาท

โดยพฤติการณ์กลุ่มผู้ต้องหาสรุปว่าเมื่อประมาณปี พ.ศ.2554 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 ได้มีโครงการก่อสร้างห้องเรียนอาเซียน โดยผู้รับเหมาได้เข้ามาทำการก่อสร้างห้องเรียนอาเซียนตั้งแต่ช่วงประมาณปลายเดือนพฤษภาคม 2554 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนลงนามในสัญญาจ้างและก่อนคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษจะทำการเปิดซองเสนอราคา ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะมีการจัดหาผู้รับจ้างและทำสัญญาก่อสร้าง ต่อมาโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 โดยจำเลยที่ 1 ได้มีการอนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ซึ่งเป็นวิธีการจัดหาพัสดุที่แตกต่างกันและวงเงินค่าก่อสร้างเกิน 2 ล้านบาท ซึ่งต้องดำเนินการโดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พฤติการณ์เป็นการร่วมกันจัดทำขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างในโครงการดังกล่าว โดยให้ใช้ชื่อร้านของจำเลยที่ 5 เป็นคู่เทียบราคา มีลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์กับจำเลยที่ 4 เป็นผู้มีสิทธิเข้าทำสัญญากับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 เป็นเหตุให้โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 ได้รับความเสียหาย

​จำเลยที่ 1 กระทำความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อำนาจตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐหรือเจ้าของทรัพย์นั้น เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใด หรือเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกระทำการใดๆ โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคาใดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542

จำเลยที่ 2 กระทำความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ หรือเจ้าของทรัพย์นั้น เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ผู้ใด หรือเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกระทำการใดๆ โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคาใดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542

​จำเลยที่ 3 จำเลยที่ 4 และจำเลยที่ 5 กระทำความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ หรือเจ้าของทรัพย์นั้น เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐร่วมกันกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือการกระทำใดๆ โดยมุ่งมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมเพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคาใดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542

​ทั้งนี้ ผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยทั้ง 5 ยังมีสิทธิต่อสู้คดีตามกฎหมายต่อไป จึงอยากบอกให้ข้อมูล ไปถึงผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครู หากไม่เข้าใจระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง โปรดปรึกษา สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานอัยการปราบปรามทุจริตในพื้นที่ก่อน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon