เปิดเอกสารตร.เช่าตู้คอนเทนเนอร์ 294 ตู้แนวกั้นชุมนุม 13 ล้าน หมดสัญญายกให้ราชการ

เปิดเอกสารตร.เช่าตู้คอนเทนเนอร์ 294 ตู้ เป็นเงิน 13 ล้าน ไว้ตั้งจุดระวังแนวเขตสำคัญ หมดสัญญา ก.พ. ผู้เช่าบริจาคให้เพื่อประโยชน์ทางราชการ

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน เว็บไซต์สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เผยแพร่เอกสารสัญญาเช่าตู้คอนเทนเนอร์ในการตั้งจุดระวังแนวเขตสถานที่สำคัญ มีสาระสำคัญ ดังนี้

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ 52 ถนน
เศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจตรีกฤษฎา สุรเชษฐพงษ์ รองผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง เป็นผู้แทนทำการตาม คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 568/2560 ลงวันที่ 18 กันยายน 2560 เรื่อง
การมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ในสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้เช่า” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท บี ทริปเปิ้ล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ 333/7 หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดย นางสมพิศ บุญชินวุฒิกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฎตามหนังสือรับรองของสำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ ออกให้ ณ วันที่ 26 มกราคม 2564 แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้เช่า” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อตกลงเช่า

ผู้เช่าตกลงเช่าและผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์ในการตั้งจุดระวังแนวเขตสถานที่
สำคัญ ขนาด 20 ฟุต (6 เมตร) จำนวน 294 ตู้ เป็นราคาทั้งสิ้น 13,828,936.80 บาท (สิบสามล้านแปดแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบหกบาทแปดสิบสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 904,696.80 บาท (เก้าแสนสี่พันหกร้อยเก้าสิบหกบาทแปดสิบสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

การเช่าตู้คอนเทนเนอร์ที่เช่าตามวรรคหนึ่งมีกำหนดระยะเวลา 60 (หกสิบ) วัน โดย
แบ่งเป็น 4 ห้วง ตั้งแต่วันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ตาม เอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก 2

เมื่อเสร็จสิ้นระยะเวลาการให้เช่าตามสัญญาฯ บริษัท บี ทริปเปิ้ล จำกัด ขอบริจาคมอบตู้คอนเทนเนอร์ที่เช่าตามสัญญาฯ จำนวน 294 ตู้ ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อใช่ประโยชน์ทางราชการต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon