ปปง.ประกาศให้ผู้เสียหาย คดี ‘ประสิทธิ์ เจียวก๊ก’ ฉ้อโกง ยื่นขอคุ้มครองสิทธิ์

ปปง.ประกาศให้ผู้เสียหาย คดี ‘ประสิทธิ์ เจียวก๊ก’ ฉ้อโกง ยื่นขอคุ้มครองสิทธิ์ ขอคืนทรัพย์ ชดใช้คืนความเสียหาย

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2564 ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ช่วยคราว ราย นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กับพวก จำนวน 89 รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2559 จึงขอให้ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระทำความผิดดังกล่าวข้างต้น

และไม่อาจดำเนินการเพื่อขอคืนทรัพย์สินหรือชดใช้คืนความเสียหายดังกล่าวได้ตามกฎหมายอื่นหรือดำเนินการตามกฎหมายอื่นแล้วแต่ไม่เป็นผล ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหายและจำนวนความเสียหายที่ได้รับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง. ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ การดำเนินการยื่นคำร้องดังกล่าวรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘สนธยา’เล็งรื้ออาคารผิดกฎหมายขวางทางน้ำ บริหารจัดการน้ำเมืองพัทยาแบบเบ็ดเสร็จ
บทความถัดไป‘ฟิตเนส’ เริ่มมีหวัง ‘กมธ.กีฬา’ ยื่นมือช่วยให้โอกาสแจง 15 ก.ย. ลุ้นหวนเปิดกิจการ