ถึงคิว รองผบก.-สว. สำนักงานกำลังสั่งเตรียมข้อมูลทำบัญชีแต่งตั้งโยกย้าย

เมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ท.กฤษณะ ทรัพย์เดช ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล(ผบช.สกพ.) มีหนังสือบันทึกข้อความที่ 0009.231/6450 ลงวันที่ 22 กันยายน เรียน ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า เรื่อง จัดเตรียมข้อมูลข้าราชการตำรวจ ใจความว่า ตร. มีบันทึกสั่งการ ลง 16 กันยายน 2564 มอบหมายให้ สกพ. แจ้งให้หน่วยปรับปรุงฐานข้อมูลข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง รอง ผบก. ให้เป็นปัจจุบันพร้อมทั้งตรวจสอบและจัดส่งข้อมูลให้ตร. (ผ่าน สกพ.) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ดังนี้

1.ข้อมูลตำแหน่งทั่วไปและตำแหน่งเฉพาะทางในระดับ สว. ถึง รอง ผบก. รวมถึงตำแหน่งควบปรับระดับเพิ่ม-ลดได้ในตัวเองที่มีการกำหนดกรอบตำแหน่ง โดยจัดกลุ่มตามลักษณะงาน
หรือลักษณะหน้าที่ที่ว่าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

2.ข้อมูลการกันตำแหน่งสำหรับรองรับข้าราชการตำรวจที่ ตร. รับโอนมา หรือได้มีการบรรจุ
และแต่งตั้ง หรือการบรรจุกลับเข้ารับราชการ หรือกรณีอื่นๆ

3.ข้อมูลข้าราชการตำรวจระดับ รองสว. ที่มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งครบถ้วนเลื่อนดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ถึงระดับ รอง ผบก. ในสังกัด ที่ต้องหาหรือถูกฟ้อง คดีอาญา คดีแพ่ง หรือคดีปกครอง หรือถูกดำเนินการทางวินัย หรือถูกดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ คณะกรรมการ ป.ป.ท. ชี้มูลความผิด

4.ข้อมูลข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องกรณีที่มีการฝ้าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสข. ที่ 22/2558
ลง 22 กรกฎาคม 2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ

5.ข้อมูลลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผกก. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในวาระประจำปี 2564

6.ตรวจสอบความถูกต้องของทำเนียบข้อมูลข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง รอง ผบก.
หากมีข้อมูลที่ต้องแก้ไขให้จัดทำบัญชีสรุปรายการตามรูปแบบที่กำหนด

ทั้งนี้ ให้จัดส่งข้อมูลตามข้อ 1 ถึง 6 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปยัง ตร.(ผ่าน สกพ.) ภายใน 30 กันยายน 2564 หากมีข้อมูลเพิ่มเติมภายหลังจากที่ได้ส่งข้อมูลแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบโดยด่วน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ข่าวดีแอนิเมเตอร์ไทย! Bilibili เปิดเวทีประกวดสู่คอนเทนต์ครีเอเตอร์มืออาชีพ
บทความถัดไปอย.ชี้วัคซีนซิโนฟาร์มอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณา