ผบ.ตร.แบ่งงาน’รอย’ลุยปราบปราม ‘สุชาติ’ดูสืบสวน ด้าน’บิ๊กเด่น’คุมงานมั่นคง

จากซ้ายไปขวา พล.ต.อ.รอย,พล.ต.อ.สุชาติ และพล.ต.อ.ดำรงศักดิ์

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) มีคำสั่ง ตร. ที่ 494/2564 ลง 1 ตุลาคม 2564 มอบหมายงาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) โดยจำแนกเป็น 6 สายงานหลัก โดยมอบหมายงานดังนี้

งานบริหาร มอบให้ พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. (บร) รับผิดชอบงานบริหารกำกับดูแล สกบ., สกพ., สทส., สงป., สง.ก.ตร., สง.ก.ต.ช., ตท.(เฉพาะการลาไปต่างประเทศ) บ.ตร., รพ.ตร.(ยกเว้น นต.) บช.ศ., รร.นรต., บช.น.(เฉพาะ ศฝร.บช.น.) ภ.1-9 (เฉพาะ ศฝร.ภ.1-19) บช.ก. (เฉพาะ ศฝร.บช.ก.) ตชด. (เฉพาะ บก.กฝ.), สตม., (เฉพาะ ศฝร.ตม.) สยศ.ตร.(ยกเว้น ผอ.ผก.ผค.) สท., สลก.ตร., วน. โรงพิมพ์ตำรวจ

มีพล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผู้ช่วย ผบ.ตร. (บร1), พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้ช่วย ผบ.ตร. (บร2), พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร3), พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร4), พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. (บร5), พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. (บร6)

งานป้องกันปราบปรามฯ มอบให้ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. (ปป) กำกับดูแล บช.น. (ยกเว้น บก.สส., จร. อคฝ. ศฝร.บช.น.) บช.ภ.1-8 (ยกเว้น บก.กค. บก.สส. ศฝร.ภ.1-8) ภ.9 (ยกเว้น ภ.จว.ยล. ปน. นธ. สภ. 4 อำเภอใน จว.สงขลา, บก.กค. บก.สส., บก.สส.จชต., ศฝร.ภ.9 กก.ปพ.) บช.ก. (ยกเว้น บก.ทล., บก.ปพ. ศฝร.) บช.ปส. สยศ.ตร. (เฉพาะ ผอ.)

มี พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป1), พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป2), พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป3), พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป4), พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป5) พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รองจตช. (ช่วยเหลืองานปป.)

งานสืบสวนสอบสวน มอบให้ พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร.(สส) รับผิดชอบงานสืบสวน กำกับดูแลงานสืบสวน บช.น. (เฉพาะ บก.สส.) ภ.1-9 (เฉพาะ บก.สส.) บช.สอท., สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ, โรงพยาบาลตำรวจ (เฉพาะ สถาบันนิติเวชวิทยา)

มี พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหยานนท์ ผู้ช่วย ผบ,ตร.(สส1), พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. (สส2), พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้ช่วย ผบ.ตร.(สส3), พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(สส4), พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. (สส5), พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม รองจตช. (ช่วยเหลืองาน สส.)

งานกฎหมายและคดี มอบให้ พล.ต.อ.สุทิน ทรัพย์พ่วง รอง ผบ.ตร.(กม) รับผิดชอบงานกฎหมายและคดี กำกับดูแลสำนักงานกฎหมายและคดี, กมค., ภ.1-9 (เฉพาะ บก.กค.)

มี พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช ผู้ช่วย ผบ.ตร. (กม1), พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้ช่วย ผบ.ตร. (กม2), พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(กม3), พล.ต.ท.ชยพล ฉัตรชัยเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร.(กม4), พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วย ผบ.ตร.(กม5) พล.ต.ท.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม รองจตช. (ช่วยเหลืองาน กม.)

งานมั่นคง มอบให้ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. (มค) กำกับดูแล บช.น. (เฉพาะ บก.จร., บก.อคฝ.) ภ.9 (เฉพาะ ภ.จว.ยะลา., ปน., นธ., สภ. 4 อำเภอ จว.สงขลา, บก.สส.จชต., กก.ปพ.) ศปก.ตร.สน., บช.ก.(เฉพาะ บก.ทล.) บช.ทท.,สตม. (ยกเว้น ศฝร.ตม.), ตชด. (ยกเว้น กฝ.) ,บช.ส.(ยกเว้น บก.ส.3) สยศ.ตร.

มีพล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้ช่วย ผบ.ตร. (มค1), พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช ผู้ช่วย ผบ.ตร.(มค2), พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. (มค3), พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. (มค4), พล.ต.ท.ชยพล ฉัตรชัยเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร. (มค5), พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รองจตช. (ช่วยเหลืองานมค.)

งานกิจการพิเศษ มอบให้ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร.(กศ) รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ รับผิดชอบงานกิจการพิเศษ สยศ.ตร. (เฉพาะ ผก.), บช.ก. (เฉพาะ บก.ปพ.), บช.ส. (เฉพาะ บก.ส.3), ตท. (ยกเว้นการลาไปต่างประเทศ), สบร.(ILBA) และงานนโยบายเร่งด่วน (นรด.)

มีพล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผู้ช่วย ผบ.ตร. (กศ1), พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้ช่วย ผบ.ตร.(กศ2), พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช ผู้ช่วย ผบ.ตร.(กศ3), พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้ช่วย ผบ.ตร. (กศ4), พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร.(กศ5), พล.ต.ท.ชยพล ฉัตรชัยเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร.(กศ6)

นอกจากนี้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ ผบ.ตร. ได้แบ่งงานศูนย์อาชญากรรมพิเศษ โดยมอบหมายให้ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. เป็นหัวหน้าศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ศปลป.ตร.), ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ (ศปน.ตร.)

พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. เป็นหัวหน้าศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง (ศนม.ตร.), ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ (ศปจร.ตร.) และศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง (ศปอร.ตร.)

พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. เป็นหัวหน้าศูนย์ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ ทำลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติ (ศปทส.ตร.), ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.ตร.), ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และปราบปรามการค้ามนุษย์ (ศพดส.ตร.) และศูนย์บริหารงานป้องกันปราบปราม (ศปป.ตร.)

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. เป็นหัวหน้าศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.), ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทาง (ศปข.ตร.), ศูนย์บริหารงานจราจร (ศจร.ตร.), ศูนย์ปฎิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.ตร.), ศูนย์บังคับและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) (ศบตอ.ตร.)

พล.ต.อ.สุทิน ทรัพย์พ่วง รอง ผบ.ตร. เป็นหัวหน้าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมและความมั่นคง (ศตปค.ตร.), ศูนย์บริหารงานสอบสวนคดีอาญา (ศส.ตร.)

พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. เป็นหัวหน้าศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ศปปง.ตร.) และศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.)

พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จตช. เป็นหัวหน้าศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและคนเข้าเมือง (ศปชก.ตร.)

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ยะลา ติดเชื้อเพิ่มทุกอำเภอ พบอีก 545 ราย เสียชีวิต 4 ยอดป่วยสะสม 23,338 หายกลับบ้าน 17,955 ราย
บทความถัดไปหนุ่ม กรรชัย เผยชื่อจริงในบัตรปชช. เล่าเคยถูกทักเรื่องชื่อ เปลี่ยนปุ๊บ วันรุ่งขึ้นได้เรื่อง!