เปิดกฎ-ไทม์ไลน์แต่งตั้ง ‘รอง ผบก.-สว.’ วาระ ’64 เผยใครฝ่ากฎเหล็กย้ายออกนอกหน่วย

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.ออกบันทึกข้อความเลขที่ 0009.231/ว24 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับ สว.ถึง รอง ผบก.วาระประจำปี 2564 ถึง ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ใจความว่า ด้วยขณะนี้อยู่ในห้วงระยะเวลาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับ สว.ถึง รอง ผบก. วาระประจำปี 2564 ซึ่งจะต้องดำเนินการตามมาตรา 54 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง 25 กรกฎาคม 61 เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจตามหลักอาวุโส กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2561 กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 และระเบียบกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ทุกหน่วยดำเนินการ ดังนี้

1.การจัดทำบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ให้พิจารณาดำเนินการตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2561 ข้อ 23 (2) (3) และข้อ 24 แล้วเสนอต่อผู้มีอำนาจแต่งตั้ง ใน 18 ตุลาคม 64

2.การจัดทำบัญชีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ให้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

บช. และ บก.หน่วยขึ้นตรง ในสังกัด สง.ผบ.ตร.
ระดับ ผกก. และ รอง ผบก. ให้ดำเนินการจัดส่งบัญชีข้อมูลเสนอแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ไปยัง ตร.(ผ่าน กองทะเบียนพล (ทพ.) ใน 26 ตุลาคม 64

ระดับ สว. และรอง ผกก. ให้ดำเนินการจัดส่งบัญชีข้อมูลเสนอแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ไปยัง ตร.(ผ่าน ทพ.) ใน 10 พฤศจิกายน 2564

บช. อื่นๆ
ระดับ ผกก. และรอง ผบก. ให้ดำเนินการจัดส่งบัญชีข้อมูลเสนอแต่งตั้งข้าราชการตำรวจไปยัง ตร.(ผ่าน ทพ.) ใน 26 ตุลาคม 2564

ระดับ สว. และรอง ผกก. ซึ่งเป็นอำนาจของ ผบช. ให้ดำเนินการจัดทำบัญชีการแต่งตั้งให้เสร็จสิ้นใน 12 พฤศจิกายน 2564 แล้วส่งไปยัง ตร.(ผ่าน ทพ.) ใน 13 พฤศจิกายน 64 เพื่อตรวจความซ้ำซ้อนของตัวบุคคลกับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง สำหรับวันที่มีคำสั่งแต่งตั้งและวันมีผลบังคับใช้มอบหมายให้ สกพ. แจ้งให้หน่วยทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

3.ข้าราชการตำรวจที่อยู่ในกลุ่มอาวุโสร้อยละ 33 ให้เสนอ หรือดำเนินการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นทุกราย

เว้นแต่รายใดถูกตั้งกรรมการวินัยร้ายแรง หรือถูกดำเนินคดีอาญา หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าข้าราชการตำรวจรายดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นด้วยเหตุผลด้านการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยให้พิจารณาเสนอ และดำเนินการปรับย้ายไปดำรงตำแหน่งที่มีปริมาณ และคุณภาพงานน้อยลง พร้อมทั้งระบุเหตุผลความจำเป็นโดยละเอียดไปยังตร.

4.ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจระดับ ผกก. เมื่อดำรงตำแหน่งเดียวติดต่อกันครบ 4 ปีให้เสนอแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่นทุกราย

5.ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งในวาระประจำปี 2563 ให้ดำเนินการได้เฉพาะเท่าที่จำเป็นอย่างแท้จริง หากหน่วยจะเสนอแต่งตั้งให้ระบุเหตุผลความจำเป็นโดยละเอียดไปยัง ตร.

6.ข้าราชการตำรวจที่มีการฝ่าฝืนมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ บกพร่องในการป้องกันและปราบปรามอบายมุข ตลอดจนความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับการค้ามนุษย์ ให้พิจารณาเสนอแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปดำรงตำแหน่งอื่นนอกพื้นที่ทุกราย

7.หน่วยที่ยังคงมีตำแหน่งรอง ผกก.(สอบสวน) และ สวป. เกินกรอบตำแหน่งที่ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อ 27 พฤศจิกายน 61 ได้กำหนดไว้ ให้ปรับเกลี่ยให้เป็นไปตามกรอบตำแหน่งที่ ก.ตร. กำหนด โดยพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งตำแหน่งดังกล่าวไปดำรงตำแหน่งอื่นทุกราย

8.การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งในกลุ่มงานสอบสวนที่ทำหน้าที่สอบสวนคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่กำหนดขึ้นตาม มติ อก.ตร.เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อ 22 พฤษภาคม 63 ให้พิจารณาข้าราชการตำรวจที่ขอรับการแต่งตั้งและมีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่

9.การดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระหว่างส่วนราชการหรือหน่วยงาน ให้ประสารทำความตกลงกันไว้เป็นหลักฐานให้ชัดเจน โดยให้ถือปฏิบัติตามคำสั่ง ตร. ที่ 297/2562 ลง 10 พฤษภาคม 62 เรื่องการมอบหมายอำนาจการสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ โดยเคร่งครัด

10.ให้หน่วยเป็นผู้รับผิดชอบการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของข้าราชการตำรวจที่จะแต่งตั้ง รวมถึงยศ ชื่อ ชื่อสกุลตำแหน่ง เลขตำแหน่ง และรายละเอียดอื่นๆ ทางด้านธุรการ ให้หน่วยเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบให้ถูกต้อง

11.ให้ บช.ที่มิได้สังกัด สง.ผบ.ตร. รวบรวมสำเนาคำสั่งแต่งตั้ง รวมทั้งสรุปจำนวนคำสั่งที่แต่งตั้งและรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งระหว่างส่วนราชการหรือหน่วยงานแล้วจัดส่งไปยัง ตร.(ผ่าน ทพ.) ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่คำสั่งแต่งตั้งมีผลบังคับใช้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้วิจัยชี้คนฉีดวัคซีนจอห์นสันฯ กระตุ้นด้วยไฟเซอร์-โมเดอร์นาดีกว่า
บทความถัดไปเครือซีพีแจง ‘เจ้าสัวธนินท์’ ถือสัญชาติไทย เตือนเผยแพร่-ส่งต่อ จ่อปฏิบัติตาม กม.