โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ‘สมฤดี ธัญญสิริ’ เป็นเลขาฯศาลปกครองคนใหม่

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ‘สมฤดี ธัญญสิริ’ เป็นเลขาฯศาลปกครองคนใหม่

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม สำนักงานศาลปกครองได้เผยเเพร่เอกสารข่าวความว่า ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางสมฤดี ธัญญสิริ ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ้นจากตำแหน่ง รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค.64

สำหรับ นางสมฤดี ธัญญสิริ เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิต จากสำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา และปริญญาโท (LL.M.) จากมหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น เมโทดิสท์ สหรัฐอเมริกา (SOUTHERN METHODIST U.S.A)

โดยมีประวัติการรับราชการตามลำดับ ดังนี้

พ.ศ.2530 นิติกร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พ.ศ.2540 นักกฎหมายกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พ.ศ.2542 พนักงานคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
พ.ศ.2545 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมงานคดีปกครอง (พนักงานคดีปกครอง 9 บส.)
พ.ศ.2549 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง (พนักงานคดีปกครอง 9 บส.)
พ.ศ.2552 ผู้อำนวยการวิทยาข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (เจ้าหน้าที่บริหารงานศาลปกครอง)
พ.ศ.2553 ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง (พนักงานคดีปกครองทรงคุณวุฒิ)
พ.ศ.2558 รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง

ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก นายอติโชค ผลดี อดีตเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุราชการ) และต้องพ้นจากจากราชการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64 ประธานศาลปกครองสูงสุดจึงได้มีคำสั่งให้ นางสมฤดี ธัญญสิริ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ตามมาตรา 78 แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และข้อ 10 ของระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองว่าด้วยการปฏิบัติราชการแทน การรักษาราชการแทน และการรักษาการในตำแหน่งของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ.2542 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองฯมาตรา 78 บัญญัติไว้ว่า การแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้ประธานศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่ง โดยความเห็นชอบของ ก.ศป. เสนอต่อนายกรัฐมนตรี และให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon