นายกสมาคมทนายฯ ชี้ ส.ว.แต่งตั้งเครือญาติดำรงตำแหน่งการเมือง ขัดมาตรฐานจริยธรรม

นายกสมาคมทนายความซัด ส.ว. แต่งตั้งเครือญาติดำรงตำแหน่งการเมือง ขัดมาตรฐานจริยธรรมข้อ 11 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ชี้กระทบความน่าเชื่อศรัทธาประชาชน

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน นายนรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ความว่า การที่รัฐธรรมนูญมาตรา 299 บัญญัติให้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นเพื่อใช้บังคับแก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี เพราะเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อบ้านเมือง การปฏิบัติหน้าที่จึงต้องเกิดความสง่างามไม่ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

คําว่า จริยธรรม หมายถึง การกระทําที่ดีงาม โดยเป็นการใช้สำนึกที่ดีงามกำกับการปฏิบัติตนของผู้ดำรงตำแหน่ง เพื่อควบคุมไม่ให้มีการกระทำใดก็ตามที่อาจกระทบกระเทือนต่อความน่าเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งแม้การกระทำนั้นจะไม่ผิดกฎหมายแต่หากกระทบต่อความน่าเชื่อถือของประชาชนแล้วผู้ดำรงตำแหน่งนั้นก็พึงหลีกเลี่ยง มาตรฐานทางจริยธรรมจึงมิได้ใช้ความรู้สึกของผู้กระทำเป็นตัวชี้วัด หากแต่ใช้ความรู้สึกของประชาชนเพราะเป็นการควบคุมเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือศรัทธากับประชาชนผู้เสียภาษีที่เป็นบุคคลภายนอก

กรณีที่สังคมเกิดการถกเถียงถึงการที่สมาชิกวุฒิสภาบางคน ได้แต่งตั้งเครือญาติหรือบุคคลในครอบครัวดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสัดส่วนของตนซึ่งเป็นตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนว่าจะมีความเหมาะสม หรือละเมิดต่อจริยธรรมทางการเมืองหรือไม่ นั้น

Advertisement

สมาคมทนายความแห่งประเทศไทยเห็นว่า การกระทําดังกล่าวกระทบต่อความน่าเชื่อถือหรือศรัทธาของประชาชนแล้วจึงได้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม อีกทั้งการให้ผู้ที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวมาทำงานร่วมกันกับผู้แต่งตั้ง สากลถือว่าเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมแล้ว องค์กรหลายแห่งทั่วโลกจึงห้ามผู้ที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัว เช่น คู่สมรสทำงานด้วยกัน โดยหากเกิดความสัมพันธ์ดังกล่าวขึ้น เช่น มีการแต่งงานคนหนึ่งคนใดจะต้องลาออกไป เพราะความสัมพันธ์ส่วนตัวจะเป็นอุปสรรคต่องานของส่วนรวม

ดังนั้น การแต่งตั้งของ ส.ว.ดังกล่าวจึงเป็นการกระทําอันอาจเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมอันเป็นการขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมฯ พ.ศ.2561 ข้อ 11

การประพฤติที่ผิดต่อจริยธรรมไม่ใช่การกระทำที่ผิดกฎหมาย จึงไม่อาจอ้างความไม่มีกฎหมายเป็น ข้อแก้ตัว เพราะจริยธรรมเป็นเรื่องของการใช้สำนึกที่ดีงามจึงต้องครอบคลุมถึงการกระทำทุกอย่างที่อาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการกระทำใดก็ตามที่อาจจะนำมาซึ่งความไม่น่าเชื่อถือ หรือเกิดความเคลือบแคลงสงสัยของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ดำรงตำแหน่งโดยเฉพาะ ส.ว.ที่มีความละเอียดอ่อน เพราะมาจากการแต่งตั้งพึงหลีกเลี่ยงการแก้ตัวว่าไม่มีกฎหมายห้าม จึงเป็นข้อแก้ตัวที่ขัดต่อสำนึกที่ดีงาม และไม่เห็นหัวประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจ

Advertisement

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image