มาแรง!! ตั้งประจวบ วงศ์สุข รักษาการรองผบ.ตร. จับตาย้ายใหญ่ต.ค.นี้

มาแรง!! ตั้ง ประจวบ วงศ์สุข รักษาการรอง ผบ.ตร. จับตาย้ายใหญ่ ต.ค.นี้

วันที่ 21 พฤษภาคม มีการเผยแพร่คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 253/2567 ลงนามโดย พลตำรวจเอก กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 21 มีนาคม 2567 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตำรวจเอก รอย อิงคไพโรจน์ ข้าราชการตำรวจพ้นจากตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2567 เป็นเหตุให้ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ว่างลง นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 มาตรา 108 และมาตรา 179 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจในการรักษาราชการแทน พ.ศ.2557 และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 118/2567 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2567
จึงให้ พลตำรวจโท ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยให้ขาดจากตำแหน่งหน้าที่เดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image