สภาทนายความ จับมือ กระทรวงเกษตรฯ ตั้งคณะทำงานร่วมแก้ปัญหาปลาหมอคางดำระบาด

สภาทนายความ จับมือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งคณะทำงานร่วมแก้ปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ที่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถ.พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีตัวแทนเครือข่าย ผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจากสภาทนายความว่า เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานกรรมการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ ได้มีหนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำระดับจังหวัดใน 16 จังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะทำงาน ผู้แทนจากกรมประมง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษา และผู้แทนจากสภาทนายความจังหวัด เป็นคณะทำงาน ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดชุมพร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ และในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้คณะทำงานแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1.วางแผนและกำหนดมาตรการดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ ในการกำจัดและควบคุมในระดับพื้นที่
2.ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนติดตามและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด ของปลาหมอคางดำ
3. สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและหน่วยงานอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ
4. เชิญหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหรือคำแนะนำทางวิชาการได้ตามที่เห็นสมควร
5. มอบหมายเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
6. ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด ของปลาหมอคางดำมอบหมาย และรายงานผลการดำเนินการเสนอต่อคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ

Advertisement

ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ยังกล่าวอีกว่า หลังจากที่นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานกรรมการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ ได้มีคำสั่งแล้ว สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์จะพิจารณาแต่งตั้งประธานสภาทนายความจังหวัด ทั้ง16 จังหวัด ในฐานะผู้แทนสภาทนายความจังหวัด เพื่อร่วมมือกับส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ และผลกระทบความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร ชาวประมง รวมถึงระบบนิเวศน์และทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image