รับสมัครตุลาการศาลปกครองสูงสุด 6-27 ธ.ค. ชั้นต้น 11-23 ธ.ค.

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม นายประวิตร บุญเทียม ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ในฐานะโฆษกศาลปกครอง เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ได้ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง “ตุลาการศาลปกครองสูงสุด” โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันพรุ่งนี้ 6 ธันวาคม – 27 ธันวาคมนี้ โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขานิติศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , รัฐประศาสนศาสตร์ , เศรษฐศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ศป.กำหนด และมีคุณสมบัติอื่นเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งตามที่กฎหมายกำหนด โดยผู้สมัครจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น การรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลในแวดวงกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดิน การประเมินประสบการณ์ในการทำงานหรือผลงานทางวิชาการ การตรวจสุขภาพ และการสอบสัมภาษณ์ หลังจากนั้นจะดำเนินการนำรายชื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ( สนช.) ต่อไป คาดว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จประมาณ เดือนพฤษภาคม 2561 โดยผู้สนใจ จะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นแทน

“การรับสมัคร ในครั้งนี้เป็นการรับสมัครจากบุคคลภายนอกเพียงอย่างเดียว โดยเป็นครั้งแรกตามกฎหมาย ที่แก้ไขใหม่ ซึ่งตามกฎหมายจะต้องแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุด จากผู้ที่มิได้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุด โดยตามสัดส่วนปัจจุบันสามารถรับบุคคลภายนอกได้ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป”นายประวิตรกล่าว

นายประวิตร กล่าวอีกว่า ยังสมัครเพื่อแต่งตั้งเป็น “ตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น” ซึ่ง ก.ศป.กำหนดให้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-23 ธันวาคมนี้ โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , รัฐประศาสนศาสตร์ , เศรษฐศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ศป. กำหนด และมีคุณสมบัติอื่นเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งตามที่กฎหมายกำหนด โดยผู้สมัครก็จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ การรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลในแวดวงกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดิน การประเมินประสบการณ์ในการทำงานหรือผลงานทางวิชาการ การสอบสัมภาษณ์ และการตรวจสุขภาพเช่นกัน คาดว่าการสอบคัดเลือกจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคม 2561 หลังจากนั้น ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งเป็นตำแหน่งที่กำหนดขึ้นตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่ โดยได้รับเงินเดือนในชั้น 1 แต่ไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง และจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี แล้วผู้ผ่านการฝึกอบรมจึงจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้นต่อไป โดยผู้สนใจจะต้องสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ซึ่งรายละเอียดการรับสมัครทั้งตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองชั้นต้น สามารถตรวจสอบได้จากประกาศ ก.ศป.ทางเว็บไซต์ของศาลปกครอง www.admincourt.go.th

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘นายกฯ’เตรียมบินไป’ตรัง’ เยี่ยมประชาชนประสบภัยน้ำท่วม
บทความถัดไปของขวัญปีใหม่!! ‘หมอธี’ถอย ชงนายกฯ แก้คำสั่งคสช. เกลี่ยอำนาจ’ศธจ.-สพท.’ ยันเรียบร้อยเดือนนี้