รมว.เฮ้ง ปลื้มศูนย์บริหารแรงงาน EEC จัดหางานให้กลุ่มอุตสาหกรรม ทะลุเป้า 144%

รมว.เฮ้ง ปลื้มศูนย์บริหารแรงงาน EEC จัดหางานให้กลุ่มอุตสาหกรรม ทะลุเป้า 144%

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พอใจ ศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Labour Administration Centre) มีผลการดำเนินงานประจำปีงบ 63 สำเร็จเกินเป้า สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้ไทยแลนด์ 4.0

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างรายได้และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าประสงค์เพื่อยกระดับการพัฒนาให้กลายเป็นประเทศที่มีรายได้สูง โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน ศูนย์ฯ ทำหน้าที่ในนามกระทรวงแรงงาน มีการบูรณาการทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนในพื้นที่ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินงานด้านการให้บริการจัดหางาน จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ จัดหางานให้กลุ่มอุตสาหกรรมปัจจุบัน ประกอบด้วย อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-curve) และอุตสาหกรรมดั้งเดิม โดยมีเป้าหมาย 28,000 คน ผลการดำเนินงาน 40,464 คน คิดเป็นร้อยละ 144.51 แนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา เป้าหมาย 48,838 คน ผลการดำเนินงาน 70,401 คน คิดเป็นร้อยละ 144.15 และ ตรวจลงตราและออกใบอนุญาตทำงาน เป้าหมาย 13,000 คน ผลการดำเนินงาน 10,372 คน คิดเป็นร้อยละ 79.78

“ในส่วนผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 10 อุตสาหกรรม เป้าหมาย 10,095 คน ผลการดำเนินงาน 11,357 คน คิดเป็นร้อยละ 112.50 และส่งเสริมสถานประกอบการยกระดับทักษะแรงงาน 739,305 คน ด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ ตรวจแรงงานในระบบ เป้าหมาย 1,305 แห่ง แรงงาน 55,800 คน ผลการดำเนินงาน 1,353 แห่ง แรงงาน 107,506 คน คิดเป็นร้อยละ 103.68 และ 199.66 ตรวจและกำกับสถานประกอบการ เป้าหมาย 870 แห่ง แรงงาน 61,700 คน ผลการดำเนินงาน 871 แห่ง แรงงาน 174,820 คน คิดเป็นร้อยละ 100.11 และ 283.34 สำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ เป้าหมาย 10,224 แห่งผลการดำเนินงาน 11,872 แห่ง และด้านประกันสังคม มี 4 กิจกรรม ได้แก่ ให้คำปรึกษาแนะนำด้านสิทธิประโยชน์ประกันสังคมฯ เป้าหมาย 2,280,300 คน ผลการดำเนินงาน 2,728,602 คน คิดเป็นร้อยละ 119.66 ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 เป้าหมาย 55,577 คน ผลการดำเนินงาน 100,922 คน คิดเป็นร้อยละ 181.59 ส่งเสริม e-service และ e-Payment เป้าหมาย 21,664 คน ผลการดำเนินงาน 28,879 คน คิดเป็นร้อยละ 133.30 และตรวจสุขภาพประจำปีแก่ผู้ประกันตน เป้าหมาย 143,032 คน ผลการดำเนินงาน 161,139 คน คิดเป็นร้อยละ 112.66 ” รมว.แรงงาน กล่าว

ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Labour Administration Center) จัดตั้งเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 สถานที่ตั้งอยู่ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เพื่อให้บริการด้านข้อมูลแรงงาน ส่งเสริมการมีงานทำ คุ้มครองแรงงานและสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการตรวจลงตราและอนุญาตทำงานแก่ผู้บริหาร ช่างฝีมือ ผู้ชำนาญ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม และกฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียม รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการวางแผนการผลิต การพัฒนากำลังแรงงาน

“นอกจากผลการดำเนินงานที่เป็นภารกิจหลักแล้ว ในปีงบประมาณ 2563 ศูนย์ฯ ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ การประชุมบูรณาการร่วมขับเคลื่อนศูนย์กับหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 88 ครั้ง ประชาสัมพันธ์รูปแบบเอกสารให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 2,040 ฉบับ และรูปแบบอื่น ๆ เช่น วิทยุชุมชน แนะนำในสถาบันการศึกษา หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น รถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook / Youtube) จำนวน 537 ครั้ง และการจัดงาน Job Expo Thailand 2020 ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2563 สถานประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกแจ้งตำแหน่งงานว่าง จนวน 86,848 อัตรา มีผู้สมัครงาน จำนวน 13,351 คน และได้รับการบรรจุงาน จำนวน 4,025 คน ” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้หมดแล้ว!! คนละครึ่งเฟส 2 ใช้สิทธิลงทะเบียนครบ 5 ล้านสิทธิภายใน 2 ชม.
บทความถัดไป09.00 INDEX รัฐธรรมนูญ กรรมการสมานฉันท์ คุณค่า ความหมาย ประชาธิปัตย์