พัทลุง เปิดไทม์ไลน์ 2 ผู้ป่วย เร่งตรวจกลุ่มเสี่ยงสูง 68 ราย ยันไม่ปิดสถานบันเทิง

พัทลุง เปิดไทม์ไลน์ 2 ผู้ป่วย เร่งตรวจกลุ่มเสี่ยงสูง 68 ราย ยันไม่ปิดสถานบันเทิง

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 10 เมษายน 2564 ที่ห้อประชุม สสจ.จังหวัดพัทลุง นายฉัตรชัย อุสาหะ รอง ผวจ.พัทลุง นายแพทย์ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และ พ.ต.ท.หญิง ศิริลักษณ์ คงแก้ว รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง ได้ร่วมกันแถลงข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในพื้นที่ จ.พัทลุง หลังพบผู้ป่วยโควิด 19 จำนวน 2 รายในพื้นที่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยนายฉัตรชัย ฯ รอง ผวจ ระบุไม่ปิดสถานบันเทิง และไม่ปิดเมือง ประชาชนยังสามารถเข้าออกจังหวัดพัทลุง ได้ เพียงแต่หากมีประชาชนมาจาก 9 จังหวัด ที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ได้มีการรายงานตัวต่อ อสม ในพื้นที่ ในส่วนของการจัดกิจกรรมหรืองานเลี้ยงในช่วงสงกรานต์ขอความร่วมมือให้งดจัด แต่อนุโลมการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตามประเพณียังสามารถจัดได้

นายแพทย์ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กล่าวยืนยันเชื้อที่พบใน 2 ผู้ป่วยไม่ใช่ซากเชื้อ แต่เป็นเชื้อโควิดที่สามารถแพร่ไปสู่บุคคลอื่นได้ ส่วนผู้ป่วยทั้งสองราย ล่าสุดแม้จะได้รับเชื้อที่รุนแรงแต่สภาพร่างกายของทั้งคู่แข็งแรง ทำให้อาการดีขึ้นตามลำดับ

ส่วนมาตรการอื่น ๆ รอผลการตรวจกลุ่มเสี่ยงจำนวน 68 ราย ก่อน จึงจะมีการประชุมกำหนดมาตรการต่อไปอีกครั้ง อย่างไรก็ดีในที่แถลงข่าวยังได้เปิดเผยไทม์ไลน์ของ 2 ผู้ติดเชื่อโควิด 19 ดังนี้

ไทม์ไลน์ผู้ป่วย รายที่ 1 เมื่อวันที่ 27-30 อยู่ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจ จังหวัดยะลำ

วันพฤหัสที่ 1/04/64

8.30 น.-12.00 น. อยู่ที่ สภ.ตะโหมด ห้องสืบสวน กับเพื่อนประมำณ 5 คน (ใส่แมสบ้ำง ถอดบ้ำง)

12.00-13.00น. พักรับประทำนข้ำวเที่ยงที่บ้ำนพัก สภ.ตะโหมด

13.00 น.-16.30น. อยู่ สภ.ตะโหมด ห้องสืบสวน

16.30น. -17.00 น. ไปตลำดโต้รุ่งแม่ขรี ซื้อกับข้ำวร้ำนข้ำวแกง และซื้อน้ำที่ร้ำนน้ำแห่งหนึ่งในตลำด นำกลับมำทำนที่บ้ำนพัก

17.00 น. เป็นต้นไป พักอยู่บ้ำนพัก

วันศุกร์ที่ 2/04/64

8.30 น.-12.00 น. อยู่ สภ.ตะโหมด ห้องสืบสวน 5 คน (สวมแมสบ้ำง ถอดบ้ำง)

12.00 น.-17.00 น. พักรับประทำนข้ำวเที่ยงที่บ้ำนพัก

17.00 น. เดินทำงกลับบ้ำนที่ อ.หำดใหญ่ กับ นสต.ฝึกงำน โดยรถส่วนตัว (ไม่ได้สวมแมส)

19.00 น. กลับถึงบ้ำน แต่ยังไม่ได้เจอแม่กับพี่สำว

วันเสาร์ที่ 3/04/64

ช่วงเช้ำ -18.30 น. อยู่บ้ำนที่ อ.หำดใหญ่ ยังไม่ได้พบปะพูดคุยกับใคร

เวลำ 18:30 ได้ไปรับประทำนอำหำรที่ร้ำน ละติจูด ใน อ.หำดใหญ่ กับแฟนสำว โดยกำรนัดเจอกำรที่ร้ำนต่ำงคนต่ำงใช้รถยนต์ส่วนตัว

ประมำณ 21:30 ได้กลับบ้ำนที่ อ.หำดใหญ่ เจอมำรดำ ได้นั่งพูดคุยกับมำรดำ ใช้เวลำประมำณ

15-30 นำที หลังจำกนั้นแยกย้ำยกลับของห้องตัวเอง (บ้ำนเดียวกันกับมำรดำ)

วันอาทิตย์ที่ 04/04/64

09:00 ไปรับประทำนอำหำรที่ร้ำน ขนมจีนป้ำชื่น กับแฟนสำว โดยใช้รถยนต์ส่วนตัว

10:00 ไปปริ้นงำนที่ร้ำนใกล้กับโรงเรียนพลวิทยำ (ไม่มีชื่อร้ำน) โดยใช้รถยนต์ส่วนตัว

11:00-16:00น. ไปเดินที่เซนทรัลหำดใหญ่ กับแฟนสำว โดยใช้รถยนต์ส่วนตัว และได้ดูหนังในโรงภำพยนตร์ รอบหนัง เวลำ 13.00 น. เรื่อง บอสฉันขยันเชือด หลังจำกนั้นไปเดินในส่วนของร้ำน lT city และร้ำน office mate

16:50น. แวะทำนข้ำวร้ำนอำหำรตำมสั่งที่ ร้ำนป้ำเล็ก ใกล้กับโซตัสผับ เขตแปด อ.หำดใหญ่ โดยใช้รถยนต์ส่วนตัว

19:00 น. เดินทำงกลับบ้ำนพักที่ สภ.ตะโหมด โดยใช้รถยนต์ส่วนตัว

20:00 รวมแถว เดินเท้ำไปที่ สภ.ตะโหมด กับเพื่อน

วันจันทร์ที่ 05/04/64

08:30 ได้เข้ำไปทำงำนที่ สภ.ตะโหมด ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 2 คน กับ นสต.ธีระชำติ (Confirm Case)

12:00 พักเที่ยง ที่บ้ำนพัก สภ.ตะโหมด

16:30 กลับบ้ำนที่บ้ำนพัก สภ.ตะโหมด

วันอังคารที่ 06/04/64

ช่วงเช้ำ – 15.00 น. อยู่บ้ำนพัก

15:00 น. ขออนุญำตครูพี่เลี้ยงกลับบ้ำนไปเพื่อไปทำธุระเร่งด่วนที่บ้ำนที่หำดใหญ่

16:30 น. ได้ไปพบแม่และพี่สำวที่ร้ำนเสริมสวยของมำรดำเพื่อจะไปรับประทำนอำหำร โดยใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทำงไปพร้อมพี่สำวและแม่ ไปที่ร้ำนอำหำร Hill Coffee & Pizza ใน อ.สะเดำ

18:30 น. รับประทำนอำหำรเสร็จ แวะไปหำแฟนประมำณ 5 นำที แล้วกลับมำที่ร้ำนเสริมสวยของมำรดำ

19:00 น. เดินทำงกลับบ้ำนพักที่ สภ.ตะโหมด โดยรถส่วนตัว

20:00 น. เดินทำงกลับถึง สภ.ตะโหมด และรวมแถว เดินเท้ำไปที่ สภ.ตะโหมด

วันพุธที่ 07/04/64

08:30 น. ได้เดินทำงไปทำงำนที่ สภ.ตะโหมด

10:00 น. ได้นำปัสสำวะของผู้ต้องหำไปตรวจที่โรงพยำบำลตะโหมด กับเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ 1 นำย และ นสต.ธีระชำติ(Confirm Case) นั่งรถยนต์ของโรงพัก (เจ้ำหน้ำที่ตำรวจเป็นคนนำปัสสำวะไปส่ง)

11:30 น. เดินทำงกลับไปยัง สภ.ตะโหมด โดยนั่งรถยนต์ของโรงพัก กลับมำพร้อมเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ

และ นสต.ธีระชำติ(Confirm Case)

12:00 น. ได้เดินทำงกลับบ้ำนพักที่ สภ.ตะโหมด เดินเท้ำกลับมำยังบ้ำนพัก

13:00 น. ได้กลับไปทำงำนที่โต๊ะประชำสัมพันธ์ชั้น 1 สภ.ตะโหมด

16:30 น. ได้เดินทำงกลับบ้ำนพักที่ สภ.ตะโหมด

20:00 น. รวมแถว

นายฉัตรชัย อุสาหะ รอง ผวจ.พัทลุง

ไทม์ไลน์ ผู้ป่วยรายที่ 2

วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564

พักอาศัยอยู่บ้านแฟนสาว ตาบลนาขยาด อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

16.00 น. เดินทางกลับ สภ.ตะโหมด

วันจันทร์ ที่ 29 มีนาคม 2564

08.30 น. ปฏิบัติงานสอบสวน อยู่ สภ. ตะโหมด ระหว่างปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยเป็นบางเวลา 12.00 น. รับประทานอาหารบ้านพี่เฟิร์น อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ร่วมกับเพื่อนนักเรียนตารวจฝึกงาน จานวน 5 คน

13.00 น. ปฏิบัติงานสอบสวน อยู่ สภ. ตะโหมด ระหว่างปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยเป็นบางเวลา 16.30 น. กลับมาบ้านพักผ่อน

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564

08.30 น. ปฏิบัติงานสอบสวน อยู่ สภ. ตะโหมด ระหว่างปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยเป็นบางเวลา 12.00 น. รับประทานอาหารบ้านพี่เฟิร์น อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ร่วมกับเพื่อนนักเรียนตารวจฝึกงาน จานวน 5 คน

13.00 น.ปฏิบัติงานสอบสวน อยู่ สภ. ตะโหมด ระหว่างปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยเป็นบางเวลา 16.30 น. กลับมาบ้านพักผ่อน

วันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564

08.30 น. ปฏิบัติงานสอบสวน อยู่ สภ. ตะโหมด ระหว่างปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยเป็นบางเวลา 12.00 น. รับประทานอาหารบ้านพี่เฟิร์น อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ร่วมกับเพื่อนนักเรียนตารวจฝึกงาน จานวน 5 คน

13.00 น. ปฏิบัติงานสอบสวน อยู่ สภ. ตะโหมด ระหว่างปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยเป็นบางเวลา 16.30 น. กลับมาบ้านพักผ่อน

วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564

08.30 น. ปฏิบัติงานสืบสวน อยู่ สภ. ตะโหมด ร่วมกับผู้ปฏิบัติท่านอื่น ประมาณ 10 คน ระหว่างปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยเป็นบางเวลา

12.00 น. รับประทานอาหารบ้านพี่เฟิร์น อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ร่วมกับเพื่อนนักเรียนตารวจฝึกงาน จานวน 5 คน

13.00 น. ปฏิบัติงานที่ สภ.ตะโหมด

16.30 น. กลับมาบ้านพักผ่อน

วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564

08.30 น. ปฏิบัติงานสืบสวน อยู่ สภ. ตะโหมด ร่วมกับผู้ปฏิบัติท่านอื่น ประมาณ 10 คน ระหว่างปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยเป็นบางเวลา

20.00 น. แฟนสาวมารับที่ สภ.ตะโหมด ด้วยรถส่วนตัว เดินทางกลับบ้านที่ อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยที่บ้านอยู่ด้วยกัน 5 คน ได้แก่ พ่อ, แม่, พี่ชาย, พี่สะใภ้ และหลาน โดยระหว่างอยู่ที่บ้านได้รับประทานอาหารร่วมกัน และเล่นใกล้ชิดกับหลาน

วันเสาร์ ที่ 3 เมษายน 2564

พักผ่อนที่บ้าน ไม่ได้เดินทางไปไหน มีเพียงแม่และแฟนสาวเดินทางไปตลาด

วันอาทิตย์ ที่ 4 เมษายน 2564

15.00 น. เดินทางออกจากบ้านอาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ไป สภ.ตะโหมด ด้วยรถส่วนตัวกับแฟนสาว

16.00 น. แวะร้านอาหารแถวถาตลอด อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา หลังจากนั นเดินทางต่อไป สภ.ตะโหมด และเข้าพักบ้านพัก สภ.ตะโหมด ร่วมกับเพื่อนนักเรียนตารวจฝึกงาน

วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2564

08.30 น. เข้าแถวเช็คยอด ประมาณ 30 คน โดยทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย

09.00 น. ทางานที่โต๊ะประชาสัมพันธ์และประสานงานภายในหน่วยงาน โดยระหว่างปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยเป็นบางเวลา

12.00 น. รับประทานอาหารที่บ้านพัก ร่วมกับเพื่อนนักเรียนตารวจฝึกงาน จานวน 5 คน

13.00 น. เข้าปฏิบัติงานต่อ

เวลา 16.30 น. หลังเลิกงานเดินทางไปบ้านของญาณกวี เคว็จดา (เพื่อนนักเรียนตารวจฝึกงาน) ณ บ้านเลขที่ 178/1 ม.12 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง โดยรถจักรยานยนต์ส่วนตัวกับเพื่อนนักเรียนตารวจฝึกงาน ระหว่างพักอาศัยที่บ้านรับประทานอาหารร่วมกันกับเพื่อนนักเรียนตารวจฝึกงานเพียง 2 คน

วันอังคาร ที่ 6 เมษายน 2564

14.00 น. แวะรับประทานอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวป้าดี แถวบ้านของญาณกวี เคว็จดา

19.00 น. เดินทางกลับบ้านพัก สภ.ตะโหมด

20.00 น. เช็คยอด ครบ 10 คน สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

22.00 น. นอนพักผ่อนบ้านพัก สภ.ตะโหมด ร่วมกับเพื่อนนักเรียนตารวจฝึกงาน จานวน 5 คน

วันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564

08.30 น. รวมแถวเช็คยอด พร้อมพี่ๆประมาณ 30 คน

08.40 น. เข้าทางานธุรการสอบสวน สวมหน้ากากอนามัยเป็นบางเวลา

08.40 – 11.35 น. พบปะผู้คนที่มาลงชื่อ (ทางานที่โต๊ะประชาสัมพันธ์) สวมหน้ากากอนามัยเป็นบางเวลา แต่หากมีผู้เดินทางมารับบริการจะสวมหน้ากากอนามัย

11.40 น. นาปัสสาวะไปตรวจที่โรงพยาบาลตะโหมด กับเพื่อนตารวจฝึกงาน และเจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.ตะโหมด

14.00 น. ไปถ่ายรูปที่แปลงผัก กับ เพื่อนตารวจฝึกงาน จานวน 7 คน และเจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.ตะโหมด จานวน 3 คน

15.40 น. กลับมาที่พัก

20.00 น. รับประทานอาหารที่บ้านพัก ร่วมกับเพื่อนนักเรียนตารวจฝึกงาน จานวน 5 คน

วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564

08.30 น. รวมแถวเช็คยอด

08.30 – 10.40 น. ทางานที่โต๊ะประชาสัมพันธ์ สวมหน้ากากอนามัยเป็นบางเวลา

10.40 – 10.45 น. ไปรับหนังสือเพื่อลงเลขที่เจ้าหน้าที่ สภ.ตะโหมด ณ ห้องสวบสวน โดยสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

10.45 น. ไปส่งนักโทษที่ศาลจังหวัดพัทลุง ร่วมกับเพื่อนตารวจฝึกงาน และเจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.ตะโหมด

13.00 น. ส่งนักโทษอีกคนที่คุมประพฤติบ้านนาวง ร่วมกับเพื่อนตารวจฝึกงาน และเจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.ตะโหมด

14.20 น. รับประทานอาหารร้านก๋วยจั๊บเวียดนาม อ.เมือง จ.พัทลุง ร่วมกับเพื่อนตารวจฝึกงาน และเจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.ตะโหมด โดยไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัย

15.30 น. กลับถึง สภ.ตะโหมด

15.35 น. กลับมาพักผ่อนที่บ้านพัก

19.30 น. เอาผ้าไปซักที่ร้านวิทมินิมาร์ท กับเพื่อนตารวจฝึกงาน จานวน 2 คน

19.35 น. ไปตลาดโต้รุ่ง โดยแวะซื อกับข้าวจากร้านขายแกงไทยพุทธ ซึ่งอยู่ฝั่งซ้าย ถัดจากร้านขายแกงอิสลาม โดยสวมใส่หน้ากากอนามัยเป็นบางเวลา

19.50 น. กลับมาบ้านพัก

20.00 น. รวมแถวเช็คยอด 10 คน

21.00 น. ไปเอาผ้าที่บ้านญาณกวี (เพื่อนนักเรียนตารวจฝึกงาน)

21.30 น. กลับถึงบ้านพัก

วันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564

13.30 น. ไปตรวจ covid-19 ที่ รพ.ตะโหมด

14.30 น. กลับมาบ้านพักและไม่ไปไหน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้น้ำหวาน เดอะเฟส ติดโควิด ลั่น ยังแข็งแรงดี รอเปิดไทม์ไลน์อย่างละเอียด
บทความถัดไปรามาฯขาดหมอโรคติดเชื้อ ใช้บุคลากรไม่เชี่ยวชาญร่วมสู้โควิด