ราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการเรียกเก็บเงินในกรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์ของ "มติชนออนไลน์"

ราชกิจจาฯ ประกาศ ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการเรียกเก็บเงินในกรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม  เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการเรียกเก็บเงินในกรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า ความว่า

โดยที่เห็นสมควรเป็นการยกเลิกระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการเรียกเก็บเงินในกรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า ฉบับลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 และเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การเรียกเก็บเงินในกรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า ฉบับลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562ที่ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 156 ง หน้า 19 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 ให้ยกเลิกระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการเรียกเก็บเงินในกรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า ฉบับลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเล่ม 137 ตอนพิเศษ 156 ง หน้า 14 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โดยได้กำหนดเนื้อหาระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการเรียกเก็บเงินในกรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า”

ข้อ 2 ให้ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การเรียกเก็บเงินในกรณีละเมิด การใช้ไฟฟ้า ฉบับลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 156 ง หน้า 14 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

ข้อ 4 การเรียกเก็บเงินในกรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า

เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตรวจพบว่ามีการกระทำละเมิดการใช้ไฟฟ้า ให้เรียกเก็บเงินจากผู้ละเมิดการใช้ไฟฟ้าหรือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการกระทำการหรือผู้ครอบครองอาคารหรือ ผู้ที่อยู่อาศัย โดยเรียกเก็บค่าเบี้ยปรับตามอัตราที่กำหนด และค่าไฟฟ้าที่เสียหายตามการปรับปรุงซึ่งเกิดจาก ผลการกระทำละเมิดการใช้ไฟฟ้าและหรือค่าเสียหายอื่น ๆ อีกส่วนหนึ่ง ดังนี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon