‘ประธาน ป.ป.ช.’ เผย คะแนนไอทีเอหน่วยงานรัฐสูงกว่าปีก่อน

‘ประธาน ป.ป.ช.’ เผย คะแนนไอทีเอหน่วยงานรัฐสูงกว่าปีก่อน

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดแถลงข่าวการประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 8,303 แห่งทั่วประเทศ

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. แถลงว่า นับตั้งแต่เริ่มประเมินไอทีเอ 2565 ป.ป.ช. ร่วมกันกำกับและติดตามทุกขั้นตอน และร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานการให้คะแนนแบบวัดโอไอทีและให้ความเห็นทางวิชาการให้คะแนนแบบสุ่มตรวจสอบแบบโอไอทีในทุกจังหวัดและทุกหน่วยงาน 7.7% ของผู้เข้ารวมทั้งหมด การกำกับควบคุมคุณภาพ นำมาสู่การยกระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ขอขอบคุณผู้บริหารทุกหน่วยงานที่ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ช่วยกันขับเคลื่อนประเมินไอทีเอเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำผลการประเมินที่ได้ไปใช้วางแผนพัฒนาในปีงบประมาณถัดไป และขอบคุณหน่วยงานทั้ง 8,303 แห่ง ที่ได้พัฒนาคุณภาพการทำงานเปิดเผยข้อมูลให้มีความโปร่งใส เพื่อประโยชน์ของประชาชน

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศการประเมินไอทีเอ ซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญในการป้องกันการทุจริตสร้างความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ การประเมินไอทีเอ 2565 เป็นการประเมินที่มีขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 ถึงแม้ว่าปีนี้ประเทศไทยยังประสบกับการแพร่ระบาด โควิด-19 แต่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้ตั้งใจมุ่งมั่นพัฒนาดำเนินงานเข้ามามีส่วนร่วมการประเมินไอทีเออย่างล้นหลาม มีบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมสะท้อนความคิดเห็นแบบไอไอที 471,719 คน มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อหน่วยงานภาครัฐ เข้ามามีส่วนร่วมสะท้อนการรับรู้แบบวัดอีไอที 828,413 คน รวมแล้วมีผู้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินไอทีเอเป็นจำนวนสูงถึง 1,300,132 คน

Advertisement

พล.ต.อ. วัชรพล กล่าวว่า สำหรับผลการประเมินไอทีเอประจำปี 2565 ในภาพรวมพบว่าหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีคะแนนไอทีเอเฉลี่ย 87.57 คะแนน โดยเป็นคะแนนที่เพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา 6.32 คะแนน และเมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินไอทีเอกับค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบนั้นพบว่า มีหน่วยงานผ่านค่าเป้าหมายที่กำหนด 5,855 หน่วยงาน หรือ 70.52% ของหน่วยงานที่เข้าร่วมประเมินทั้งหมด ซึ่งสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 20.57% ถึงแม้ว่าจะสูงขึ้นแต่ก็น้อยกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมประเมิน ต้องมีค่าคะแนน 85 คะแนนขึ้นไปไม่น้อยกว่า 80% ของหน่วยงานที่เข้าร่วมประเมินทั้งหมด ดังนั้นถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้บรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวว่า การประเมินไอทีเอแบ่งออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนนน้อยที่สุดคือการป้องกันการทุจริตซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการภายในของหน่วยงานภาครัฐที่จะช่วยป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เช่น การมีส่วนร่วมของผู้บริหารหน่วยงาน ความพยายามที่จะลดความเสี่ยงการทุจริต ให้ความสำคัญในการวางแผนการยกระดับความโปร่งใสของหน่วยงาน เมื่อพิจารณาผลการประเมินไอทีเอจำแนกตามประเภทหน่วยงานพบว่า

ประเภทหน่วยงานที่มีสัดส่วนอ่านค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติน้อยที่สุด ได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล สถาบันอุดมศึกษา และกองทุน

ส่วนผลการประเมินไอทีเอจำแนกตามกระทรวงพบว่ากระทรวงที่มีสัดส่วนหน่วยงานผ่านค่าเป้าหมายน้อยที่สุดได้แก่กระทรวงมหาดไทย สาธารณสุขและอุตสาหกรรม

เมื่อพิจารณาประเมินในระดับพื้นที่ จำแนกตามจังหวัดพบว่าพื้นที่จังหวัดที่มีสัดส่วนหน่วยงานภาครัฐภายในจังหวัดผ่านเกณฑ์น้อยที่สุดได้แก่จังหวัดราชบุรี อุบลราชธานี ชัยภูมิ

พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวว่า สำหรับการประเมินไอทีเอรายหน่วยงาน ปีนี้ หน่วยงานที่คะแนนสูงสุด ในแต่ละกลุ่มดังนี้ 1. กลุ่มหน่วยงานประเภทสำนักงานศาลองค์กรตามรัฐธรรมนูญหน่วยงานในสังกัดรัฐสภาและองค์กรอัยการ ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2. ส่วนราชการระดับกรม ได้แก่ กรมการปกครอง 3. รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. องค์การมหาชน ได้แก่ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 5. สถาบันอุดมศึกษาได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 6. หน่วยงานอื่นของรัฐได้แก่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรระคมมนาคมแห่งชาติ 7. จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง 8. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 9. เทศบาล ได้แก่ เทศบาลตำบลจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด 10. องค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ อบต.บ้านพลับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ อบต.โคกสะอาด จังหวัดสระบุรี

พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวว่า ผลการประเมินปีนี้มีค่าสูงขึ้นกว่าทุกปี ซึ่งล้วนแต่มีเบื้องหลังมาจากความมุ่งมั่นตั้งใจของภาครัฐในการพัฒนายกระดับการดำเนินงานให้มีคุณภาพมีคุณธรรมและมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ดังนั้นถ้าพิจารณาให้ลึกถึงผลที่เกิดขึ้นจะพบว่า ค่าไอทีเอไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขผลการประเมินแต่มีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากความพยายามในการพัฒนาปฏิบัติงานและการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ การมีส่วนร่วมของประชาชนที่เคยรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐและมีส่วนร่วมในการประเมินไอทีเอปีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวต่อการมีส่วนร่วมสะท้อนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้ดียิ่งขึ้น ยิ่งเป็นการกระตุ้นหน่วยงานภาครัฐต้องปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image