กสร.อบรม ‘พนักงานตรวจความปลอดภัย’ เพิ่มประสิทธิภาพบังคับใช้กฎหมาย

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การคุ้มครองคนทำงานให้มีความปลอดภัยในการทำงานนั้น ถือเป็นภารกิจสำคัญของ กสร. โดยมีพนักงานตรวจความปลอดภัยที่เป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่กำกับ ดูแลให้นายจ้าง ลูกจ้างปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยที่ดีให้แก่แรงงาน

 

“ทั้งนี้ พ.ร.บ.ความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ.2554 กำหนดให้ผู้ที่จะเป็นพนักงานตรวจความปลอดภัยได้ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่กำหนด เช่น สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น ในกรณีจบปริญญาตรีสาขาอื่นต้องผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานตรวจความปลอดภัยตามที่ กสร.กำหนด ซึ่งปัจจุบัน กสร.ได้มีการบรรจุข้าราชการ และพนักงานราชการไปปฏิบัติงานในพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อทำหน้าที่เป็นพนักงานตรวจความปลอดภัย กสร. จึงได้จัดฝึกอบรมพนักงานตรวจความปลอดภัยขึ้น ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – วันที่ 14 กันยายน รวม 15 วัน ซึ่งมีทั้งการให้ความรู้ภาคทฤษฎี การฝึกภาคปฏิบัติและการฝึกตรวจจริงในสถานประกอบกิจการ” นายอนันต์ชัย กล่าว

นอกจากนี้ นายอนันต์ชัย กล่าวต่อไปว่า กสร. มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณสมบัติที่สามารถแต่งตั้งเป็นพนักงานตรวจความปลอดภัย มีความรู้ มีทักษะสามารถให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานแก่ลูกจ้างกับสถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารของ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะ มีความเชี่ยวชาญ และความชำนาญเฉพาะด้านในลักษณะมืออาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนทำหน้าที่ของตนเองเพื่อประโยชน์ของประชาชนได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป

บทความก่อนหน้านี้ศูนย์ปราบอาชญากรรมเทคโนโลยีคืนเงินให้ 3 เหยื่อแก๊งคอล-โรแมนซ์สแกม
บทความถัดไปนัดสืบพยานคดี ‘ล่าเสือดำ’ ฝ่ายโจทก์ 32 ปาก-จำเลย 17 ปาก เสร็จสิ้นปี