เปิดผลรายงาน สตง. ตรวจสอบเก็บภาษี ‘โรงเรือน-ที่ดิน’ ของ กทม.

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ส่งรายงานการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ฉบับ ซึ่งจากการตรวจสอบพบประเด็นการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของกิจการประเภทโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานคร ปีภาษี 2555-2558 และประเภทศูนย์ประชุม ประเภทสถานีจำหน่ายน้ำมัน ประเภทอาคารลักษณะพิเศษ ประเภทภัตตาคาร ห้องอาหาร สวนอาหาร ปีภาษี 2556-2560 ไม่ถูกต้องครบถ้วน โดยมีสาเหตุมาจากพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่เรียกพยานหลักฐานมาสนับสนุนข้อมูลในรายการแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้เสียภาษีได้เก่าและมีการประเมินต่อเนื่องกันมา ส่งผลให้จัดเก็บภาษีต่ำกว่าความเป็นจริง

ดังนั้น เพื่อให้การจัดเก็บภาษีดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อระบบการจัดเก็บรายได้ของ กทม.อีกต่อไป ตามข้อเสนอแนะของ สตง. จึงได้กำหนดมาตรการควบคุมการจัดเก็บภาษี โรงเรือนและที่ดิน ดังนี้

1.ให้สำนักการคลัง กำหนดแนวทางให้ฝ่ายรายได้ทุกสำนักงานเขตพิจารณานำเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างบนแผนที่ พร้อมทั้งการแบ่งปันพิกัดประกอบการยื่นชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบและการจัดเก็บภาษีให้มีความรวดเร็วถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ยังสามารถนำไปใช้ในการนำเข้าฐานข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเพื่อรองรับกฎหมายภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ที่จะประกาศใช้ในอนาคต

2.ขยายขอบเขตการตรวจสอบติดตามการประเมินค่ารายปีและการจัดเก็บภาษีโดยคัดเลือกผู้ประกอบการรายเก่ามาตรวจสอบโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวกโดยตรวจสอบผู้ชำระภาษีได้เก่าที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับผู้เสียภาษีรายใหม่เพื่อเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกและป้องปรามรวมทั้งทำให้เกิดระบบการตรวจสอบ เพื่อให้เชื่อได้ว่าได้มีการปฏิบัติตามระเบียบและแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ให้ทุกสำนักงานเขต ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.ฝ่ายรายได้ ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามกฏหมายระเบียบคำสั่งและหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด รวมทั้งให้มีการสำรวจข้อมูลของผู้เสียภาษีอย่างสม่ำเสมอ และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันพร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาประเมินค่ารายปีและคำนวณค่าภาษีทั้งรายใหม่และรายเก่าที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน

2.หัวหน้าหน่วยงานกำชับส่วนราชการ ได้แก่ ฝ่ายปกครอง รายงานข้อมูลผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์รายใหม่ ฝ่ายทะเบียน รายงานข้อมูลผู้ขอเลขบ้านใหม่ และประเภทประกอบกิจการ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล รายงานข้อมูลผู้ประกอบกิจการรายใหม่ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ รายงานข้อมูลผู้ชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยที่เป็นผู้ประกอบกิจการทุกราย ฝ่ายโยธารายงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคารให้ฝ่ายรายได้เพื่อเป็นฐานข้อมูลการจัดเก็บภาษีให้ครบถ้วน

บทความก่อนหน้านี้ผบก.น.3 เร่งติดตามมือสับหัวฆ่า รปภ.ทิ้งบ่อเกรอะ สอบพยานแวดล้อมเกลี้ยง!
บทความถัดไปทูตมาเลย์ “โจจี” แย้ม “มหาธีร์” เยือนไทย สานสัมพันธ์ “สูงสุด”