ศูนย์เด็กเล็กสิรินธร นครปฐม-สมุทรปราการ รับสมัคร 2ปีครึ่ง-6 ปี เข้าเรียน ‘ปฐมวัย’

เมื่อวันที่ 23 มกราคม นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กสร.ร่วมกับมูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัย ได้จัดตั้งศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาตั้งแต่ปี 2536 จนถึงปัจจุบัน มีศูนย์เด็กเล็กในความดูแล 2 แห่ง คือ อ.สามพราน จ.นครปฐม และ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ใช้แรงงาน ซึ่งสามารถทำงานได้เต็มที่โดยไม่มีความกังวลห่วงใยบุตรหลานเนื่องจากเปิดเรียนตลอดไม่มีการปิดภาคเรียน ตลอดจนให้เด็กได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาภาคบังคับต่อไป ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมาความสำเร็จและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้แรงงานส่งบุตรหลานให้เลี้ยงดูเพิ่มมากขึ้น จนปัจจุบันมีเด็กเล็กอยู่ในความดูแลอายุระหว่าง 2 ปีครึ่ง ถึง 6 ปี จำนวน 1,530 คน แบ่งเป็นศูนย์เด็กเล็กฯ จ.นครปฐม 970 คน จ.สมุทรปราการ 560 คน

นายสมบูรณ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับในปีการศึกษา 2562 ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัยที่อายุครบ 2 ปีครึ่ง ถึง 6 ปี หรือเด็กที่เกิดในปี 2556 – 2559 เข้ารับการเลี้ยงดู โดยสามารถรับใบสมัครได้ที่ศูนย์เด็กเล็กฯ ทั้งที่ จ.นครปฐม และ จ.สมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และยื่นใบสมัคร เอกสารพร้อมสัมภาษณ์เด็กที่ศูนย์เด็กเล็กฯ จ.สมุทรปราการ วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2562 และ จ.นครปฐม วันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2562 สอบถามรายละเอียด โทร.0 2248 6684

บทความก่อนหน้านี้ปชป.แถลงดีใจกับคนไทยทั้งประเทศจะได้เลือกตั้ง ชู อภิสิทธิ์นำทัพกวาดส.ส.เพิ่ม
บทความถัดไปPodcaster หน้าใหม่ที่ชื่อ ‘ทักษิณ ชินวัตร’ : โดย กล้า สมุทวณิช