ปท.อาเซียน เปิดเวทีถกว่าแนวทางคุ้มครอง ‘สิทธิแรงงานต่างด้าว’

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว ครั้งที่ 12 (12th ACMW Meeting) ที่โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ต อ.เมือง จ.เชียงราย โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์นี้ มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐระดับสูงของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นผู้ประสานงานหลักคณะกรรมการ ACMW สำนักเลขาธิการอาเซียน รวมถึงองค์การระหว่างประเทศต่างๆ เข้าร่วมประมาณ 50 คน

นพ.สุรเดช กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อร่วมหารือ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานแผนงาน โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงานคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว (พ.ศ.2559-2563) ตลอดจนแสวงหาแนวทางความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว ตลอดจนมาตรการป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานและกระแสการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 โดยมีประเด็นสำคัญที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การประเมินตนเองของประเทศสมาชิกอาเซียนในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว (พ.ศ.2561-2568) เพื่อขับเคลื่อนฉันทามติอาเซียน โดยจะรายงานผลการประเมินแก่สำนักเลขาธิการอาเซียน เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน/การรับรองข้อกำหนดเงื่อนไข ACMW ฉบับแก้ไข/การยกร่างข้อเสนอโครงการใหม่ๆ สำหรับแผนงาน ค.ศ.2021-2025 และการเร่งรัดการดำเนินการในมิติที่ยังไม่ได้มีการดำเนินการ

“ผลจากการประชุมจะทำให้มีแนวทาง/มาตรการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าวที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน ตลอดจนเกิดการขับเคลื่อนและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนฯ” นพ.สุรเดช กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon