‘รพ.ด่านมะขามเตี้ย’ พลิกวิกฤตสภาพคล่อง สร้างรายได้เพิ่มใน 1 ปี

โรงพยาบาล (รพ.) ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลของรัฐที่เคยประสบภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงิน แต่ล่าสุดได้มีการปรับปรุง พัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพิ่มศักยภาพการบริการ จนสามารถกลับมาทำกำไรได้อีกครั้ง

ล่าสุด นพ.การุณย์ คุณติรานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นำคณะผู้บริหาร สปสช. และสื่อมวลชน ไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของ รพ.ด่านมะขามเตี้ย ที่จะพัฒนาเป็นดิจิทัล
ฮอสปิทัล Digital HospitalŽ แห่งแรกของประเทศ และความสำเร็จการบริหารจัดการในการดูแลผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นำมาสู่การแก้ปัญหาสภาพคล่องจากที่เคยประสบปัญหาวิกฤตสภาพคล่องระดับ 7 อย่างต่อเนื่อง

นพ.การุณย์ บอกว่า รพ.ด่านมะขามเตี้ย นับเป็นต้นแบบของหน่วยบริการในการพัฒนางานด้านต่างๆ รวมถึงการจัดรูปแบบบริการ ไม่เพียงแต่นำไปสู่การเพิ่มรายได้ให้กับโรงพยาบาล จนกระทั่งสามารถแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของโรงพยาบาลได้สำเร็จ จากสถานะการเงินที่เคยอยู่ในภาวะวิกฤตในระดับ 7 มาก่อน แต่ยังช่วยให้ชาวบ้านในพื้นที่เข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสุขภาพเพิ่มขึ้น โดยยกระดับบริการให้มีความสะดวก รวดเร็วและทันสมัย ด้วยการนำเทคโนโลยีมาพัฒนา

Advertisement

“ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้ มาจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่คิดนอกกรอบ เน้นการพึ่งพาตนเอง รวมถึงความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้ร่วมกันพัฒนาโรงพยาบาล”Ž นพ.การุณย์กล่าว

จุดที่นำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงของ รพ.ด่านมะขามเตี้ย คือ มุมมองการบริหารที่มีต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง การทำความเข้าใจในระเบียบ กฎเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่าย งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมถึงกองทุนสุขภาพอื่นๆ นำมาสู่การปฏิรูปครั้งสำคัญ เพื่อสร้างรายได้ให้กับโรงพยาบาล เน้นการสร้างความศรัทธา เชื่อมั่นทั้งในด้านคุณภาพและบริการของคนในชุมชน มีการจัดบริการต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อรองรับ ทำให้เกิดการเข้ารับบริการเพิ่มขึ้น
ผลของการเปลี่ยนแปลงนี้ เห็นผลสำเร็จใน 1 ปี และกลายเป็นโรงพยาบาลที่มีรายได้เพิ่มขึ้น จากที่เคยประสบภาวะวิกฤตการเงิน

ด้าน น.ส.ชลิดา ถนอมวงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (รอง นพ.สสจ.) กาญจนบุรี กล่าวว่า
ทุกโรงพยาบาลใน จ.กาญจนบุรี มีการพัฒนาให้เป็นสมาร์ท ฮอสปิทัล (Smart Hospital) โดย รพ.ด่านมะขามเตี้ย โดดเด่น มีผลงานที่น่าชื่นชม มีการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบบริการประชาชนสู่การเป็นสมาร์ท ฮอสปิทัล ใช้ระบบเรียกคิวอัตโนมัติ รู้ลำดับคิวตัวเองผ่านสมาร์ทโฟน นัดหมายผู้ป่วยลงทะเบียนตรวจล่วงหน้า จัดส่งยาผู้ป่วยถึงบ้าน จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยด้วยอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ สะดวก รวดเร็ว ลดการใช้กระดาษ ลดความแออัด และการรอคอยคิว ซึ่งทำให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว การพัฒนาโรงพยาบาลตอบโจทย์ ประชาชนมีสุขภาพดี และเจ้าหน้าที่มีความสุข

นพ.ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ ผู้อำนวยการ รพ.ด่านมะขามเตี้ย กล่าวว่า ได้เข้าบริหาร รพ.ด่านมะขามเตี้ย เมื่อเดือนธันวาคม 2559 ขณะนั้นเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง




“สถานการณ์เดือนกันยายน 2559 มีเงินบำรุงคงเหลือหลังหักหนี้สินติดลบ 5 ล้านบาท เรียกว่า อยู่ในภาวะขาดสภาพคล่องรุนแรง โครงสร้างพื้นฐานชำรุดทรุดโทรม เครื่องมือเก่าชำรุด และขาดเครื่องมือแพทย์ บุคลากรขาดไฟในการทำงาน ประชาชนในพื้นที่ไม่ศรัทธา เหล่านี้เป็นโจทย์ใหญ่ท้าทายการบริหารเพื่อทำให้โรงพยาบาลเดินหน้าต่อไปได้”Ž นพ.ประวัติ กล่าวและว่า แนวทางสำคัญของแก้ปัญหาคือ ทำอย่างไรให้โรงพยาบาลมีรายได้เพิ่ม นั่นหมายถึง รายได้จากผู้เข้ารับบริการ โดยเริ่มต้นจากการสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อโรงพยาบาลก่อน ด้วยการระดมทุนร่วมกับชุมชน เพื่อทำการปรับปรุงและพัฒนาโรงพยาบาล ทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น สภาพภูมิทัศน์ ส่งผลให้มีประชาชนเข้ารับบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นพ.ประวัติ กล่าวว่า ในจำนวนนี้ร้อยละ 70 เป็นผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง ประกอบกับที่โรงพยาบาลได้ปรับระบบการบริหารเพื่ออุดช่องว่าง เช่น การบันทึก เบิกจ่าย เป็นต้น และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการต่างๆ เพื่อทำให้โรงพยาบาลมีรายได้เพิ่มเติม เฉพาะรายได้จากการดูแลผู้มีสิทธิบัตรทองเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงินกว่า 49 ล้านบาท จากเดิมอยู่ที่ประมาณ 30 ล้านบาทต่อปี โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นนี้ ได้นำกลับมาพัฒนาโรงพยาบาลเพื่อการบริการคนในชุมชนอย่างมีคุณภาพ รวมถึงดูแลคุณภาพชีวิตบุคลากรของโรงพยาบาลในการปฏิบัติงานจากภาระงานที่เพิ่มขึ้นด้วย

ขณะนี้ โรงพยาบาลได้พัฒนาศักยภาพโดยใช้เทคโนโลยีระบบดิจิทัล สู่สมาร์ท ฮอสปิทัล นำเทคโนโลยี
มาพัฒนาทั้งการนัดหมายผู้ป่วยลงทะเบียนตรวจล่วงหน้า คิวการตรวจ การจ่ายยา จัดส่งยาผู้ป่วยถึงบ้าน และการเชื่อมโยงข้อมูลแผนการรักษาผู้ป่วยลดความจำเป็นการมาโรงพยาบาล รวมถึงการส่งข้อมูลการรักษาต่อเนื่องอย่างไร้รอยต่อ และเตรียมพัฒนาสู่ ดิจิทัล ฮอสปิทัล แห่งแรกของประเทศ

นพ.ประวัติ บอกว่า จากความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา ผลดีที่เกิดขึ้นไม่ได้ตกกับเฉพาะกับโรงพยาบาลเท่านั้น แต่ชาวบ้านในพื้นที่ยังได้รับประโยชน์โดยตรงในฐานะผู้รับบริการ ไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อไปรับการรักษายังโรงพยาบาลนอกพื้นที่ ได้รับบริการจากโรงพยาบาลที่ได้รับคำชมว่า ดูหรู ทันสมัย รักษามีคุณภาพŽ เป็นบริการในรูปแบบ ใกล้บ้านใกล้ใจŽ ซึ่งที่ผ่านมา โรงพยาบาลได้รับเสียงชื่นชมจากชาวบ้านในพื้นที่ ถือเป็นกำลังใจที่ดีในการพัฒนาโรงพยาบาลให้ก้าวหน้าต่อไป

นางเบ็ญจา ใจสบาย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล รพ.ด่านมะขามเตี้ย กล่าวว่า โรงพยาบาลมีการปรับในหลายด้าน เป็นสมาร์ท
ฮอสปิทัล ยุคดิจิทัล เวลาคนไข้เข้าใช้บริการ จะมีการนัดระบบคิวล่วงหน้าไม่ต้องยื่นบัตร ไม่ต้องรอนาน ลดความแออัด คนไข้ก็ชอบ โรงพยาบาลสะอาด น่าอยู่ บริการดี สิ่งแวดล้อมดี เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ทำให้ระยะหลังๆ ไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องพฤติกรรมบริการ

วันนี้ รพ.ด่านมะขามเตี้ย คุณภาพเทียบได้กับโรงพยาบาลเอกชน

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image