ทส. เร่งหารือเครือข่ายป่าชุมชน ยกร่างกฎหมายลูก

ทส. เร่งหารือเครือข่ายป่าชุมชน ยกร่างกฎหมายลูก

วันที่ 23 เมษายน นางอำนวยพร ชลดำรงค์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 มีมติให้ทส.เป็นหน่วยงานหลักรับข้อสังเกตการประชุมหารือ ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ป่าชุมชน พ.ศ. ..คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 มอบให้ทส.เป็นหน่วยงานหลักรับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. …. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อสังเกตดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวมแล้วส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

นางอำนวยพร กล่าวว่า ปลัดทส. ได้มอบให้กรมป่าไม้ ดำเนินการจัดประชุมหารือข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. …. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรธรณี สำนักงบประมาณ กฤษฎีกา เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และประธานเครือข่ายป่าชุมชน 4 แห่ง โดยมีตน เป็นประธานการประชุม และนางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน เป็นเลขานุการ เพื่อประชุมหารือเรื่องดังกล่าว ใน 5 ประเด็น คือ 1. ควรแก้ไขบันทึกเหตุผลแห่งร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. .โดยแก้ไขคำว่า ทรัพยากรป่าไม้ เป็น ทรัพยากรธรรมชาติ 2. ควรสร้างความร่วมมือของเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อการดูแลรักษาป่า 3. คณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด ควรอนุญาตให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนยืนยันการใช้แผนจัดการป่าชุมชนเดิมได้ เพื่อเป็นการลดภาระของประชาชน 4. ควรคำนึงถึงพื้นที่ป่าชุมชนที่มีซากดึกดำบรรพ์มิให้ได้รับความเสียหายจากการใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่ป่าชุมชน 5. ควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมป่าไม้ได้เข้ามามีส่วนช่วยเหลือประชาชน ในการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอความคิดเห็นที่หลากหลาย และเป็นประโยชน์กับการร่างกฎหมายลูกเป็นอย่างยิ่ง โดยมติที่ประชุม มอบกรมป่าไม้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอของที่ประชุม รวมทั้งออกกฎหมายลำดับรองตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. .และมอบฝ่ายเลขานุการ จัดทำสรุปการประชุมหารือในครั้งนี้เสนอสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยด่วน ต่อไป

“พ.ร.บ.ป่าชุมชน เป็นกฎหมายที่ประชาชนรอคอยมานานถึง 28 ปี และมาสำเร็จได้ในรัฐบาลชุดนี้ ต้องขอขอบคุณคณะกรรมาธิการทุกคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่ช่วยกันขับเคลื่อนจนได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และกำลังจะเป็นกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์และดูแลรักษาป่าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและยั่งยืนตลอดไป” รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าว

บทความก่อนหน้านี้ด่วน! ‘ธนาธร’ ขอบคุณทุกกำลังใจ บินถึงไทย 25 เม.ย. ลั่นแจง กกต. ทุกประเด็น (คลิป)
บทความถัดไปพายุลูกเห็บถล่มแม่สาย ผู้ว่าฯสั่งเร่งสำรวจความเสียหาย