‘ไอแอลโอ’ หนุนพัฒนาแรงงาน ‘สตรี’ ในสถานประกอบการ บ.ซีเกท เริ่มแห่งแรก

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ส่งผลกระทบต่อแรงงานในหลากหลายอาชีพ ที่ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานสตรี ที่มีความเปราะบาง (vulnerability) ทางเศรษฐกิจ สังคม และการจ้างงาน ดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ดังกล่าว ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและทักษะไม่ตรงกับความต้องการ กพร.จึงร่วมกับ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรีในสถานประกอบกิจการขึ้น นำร่องในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นภาคอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูง แรงงานหญิงอาจได้รับผลกระทบ จึงจำเป็นต้องได้รับการยกระดับทักษะฝีมือและทักษะด้านดิจิทัล และสะเต็ม (STEM) เพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้

“การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบาย 3A ของกระทรวงแรงงาน ในการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker)” นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า ล่าสุด ไอแอลโอได้คัดเลือกให้บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์บันทึกข้อมูล (ฮาร์ดดิส์กไดร์ฟ) สำหรับคอมพิวเตอร์ มีฐานการผลิตขนาดใหญ่ที่ จ.นครราชสีมา มีพนักงานในฐานการผลิตที่ จ.นครราชสีมา กว่า 1,500 คน เป็นหญิงประมาณ 1,100 คน คิดเป็นร้อยละ 73 ของพนักงานในฐานการผลิตนี้ อีกทั้งบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะให้กับพนักงาน สามารถจัดพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร

นายสุทธิ กล่าวว่า ในปี 2562 กพร.มีเป้าหมายดำเนินการ จำนวน 1,050 คน เป็นกลุ่มสตรี ที่ทำงานในสถานประกอบกิจการ ทำงานประจำสายพานการผลิตซึ่งบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความร่วมมือในการจัดหาสถานที่ฝึกอบรม กพร.และ ไอแอลโอสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ สำหรับหลักสูตรที่จัดอบรมนั้น ในสาขา การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอเพื่อกระบวนการผลิต มีระยะเวลาการฝึกอบรม 36 ชั่วโมง เนื้อหามี 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟ (Microsoft) เอ็กซ์เซล (Excel) และการนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมไมโครซอฟ พาว์เวอร์ พ้อยน์ (Microsoft Power Point) เน้นการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปใช้เป็นข้อเสนอแนะและรายงานผลในกระบวนการผลิต

“การฝึกอบรมดังกล่าว จะช่วยให้พนักงานในสายการผลิตที่เป็นกลุ่มสตรี มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมฝึกให้เรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน สร้างความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงการปรับทัศนคติที่ดี ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จะช่วยให้มีความสุขกับการทำงานมากขึ้น และสิ่งสำคัญคือสถานประกอบกิจการ มีแรงงานที่มีทักษะสูงขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ได้อีกด้วย” อธิบดี กพร.กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon