‘หม่อมเต่า’ ตั้งเป้าพัฒนาตลาดแรงงานไทยตอบโจทย์เศรษฐกิจดิจิทัล

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่กระทรวงแรงงาน ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการประจำปี 2562 เรื่องอนาคตตลาดแรงงานไทย (The Way Forward of Thai Labour Market)

ม.ร.ว.จัตุมงคลกล่าวว่า ประเทศไทยก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิทัลตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจโลก ด้วยการขับเคลื่อนจากภาครัฐที่ได้มีนโยบายเพื่อปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยไปสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดแรงงานที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารเป็นปัจจัยในการผลิต

ม.ร.ว.จัตุมงคลกล่าวต่อว่า กำลังแรงงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นการพัฒนากำลังแรงงานจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล การกำหนดทิศทางการพัฒนากำลังแรงงานให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยจากเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะสำเร็จได้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการกำหนดแนวทางการพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานไทยในอนาคต

Advertisement

“การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานศึกษาวิชาการด้านตลาดแรงงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นทิศทางของตลาดแรงงานไทยในอนาคต ซึ่งกระทรวงแรงงานได้เห็นความสำคัญของการศึกษาวิจัย ที่จะก่อให้เกิดความรู้ เกิดความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ตลอดจนการนำเสนอผลการศึกษาวิจัยและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญในการนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับทิศทางของตลาดแรงงานในอนาคตต่อไป” ม.ร.ว.จัตุมงคลกล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image