ก.แรงงาน จับมือ ไอแอลโอ ขับเคลื่อนอนาคตงานรองรับแรงงานอาเซียน

วันที่ 26 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงค่ำวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ASEAN Forum on Migrant Labour ครั้งที่ 12 ณ โรงแรมโนโวเทล แพลททินัม ประตูน้ำ

นายสุทธิ กล่าวว่า การประชุม ASEAN Forum on Migrant Labour ครั้งที่ 12 มีหัวข้อหลัก คือ อนาคตของงานและการโยกย้ายถิ่นฐาน ประกอบด้วย หัวข้อย่อยความท้าทายของการคุ้มครองที่ยั่งยืน เป็นธรรม และเสมอภาค และความท้าทายเรื่องความสามารถในการทำงานของแรงงานต่างด้าว โดยไอแอลโอได้แสดงให้เห็นว่าทิศทางของอนาคตเป็นอย่างไรด้วยการรับรองปฏิญญาศตวรรษว่าด้วยอนาคตของงาน ในคราวการประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศสมัยที่ 108 เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ณ นครเจนีวา ซึ่งปฏิญญานี้เปรียบเสมือนกลไกที่เรียกร้องให้ประเทศสมาชิก มีการดำเนินมาตรการเพื่อทำให้มั่นใจว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของงาน โดยยังมีการคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอกรอบความร่วมมืออื่น ๆ อาทิ G20 และ G7 ต่างก็มีการรับรองปฏิญญาและถ้อยแถลงของผู้นำเพื่อส่งเสริมให้มีมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและงานรูปแบบใหม่การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลต่อภูมิภาคอาเซียน ดังนั้น ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงได้มีการรับรองเอกสารสำคัญสองฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางในเวทีสากล คือ ถ้อยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ว่าด้วยเรื่องอนาคตของงาน การส่งเสริมเทคโนโลยี การเจริญเติบโตแบบมีส่วนร่วม และถ้อยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนว่าด้วยข้อริเริ่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 108

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการอภิปรายผลกระทบอันเกิดจากอนาคตของงานตลอดจนการเตรียมความพร้อมระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับอนาคตของงานกับการบริหารจัดการการเคลื่อนย้ายแรงงานกลุ่มเป้าหมายการประชุมประกอบด้วย ผู้ประสานงานหลัก ACMW จากประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้แทนองค์การนายจ้าง ลูกจ้าง ภาคประชาสังคม ผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียนและองค์การระหว่างประเทศ อาทิ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ ทั้งสิ้น 80 คน โดยมีผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำสำนักเลขาธิการอาเซียน ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำสำนักเลขาธิการอาเซียน และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมด้วยในฐานะผู้สังเกตการณ์ ผลที่คาดว่าจะได้จากการประชุมจจะทำให้ได้มีข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
เพื่อขับเคลื่อนและเตรียมการรองรับความท้าทายอันเกิดจากอนาคตของงานต่อแรงงานต่างด้าว ทั้งในมิติของการคุ้มครองและมิติการส่งเสริมความสามารถในการทำงาน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon