เผยผลสำรวจ ‘คนหางาน’ พอใจบริการจัดหางานเกือบเต็มร้อย

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) รักษาราชการแทนอธิบดี กกจ.กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2562 กกจ.ได้สำรวจความพึงพอใจของผู้สมัครงาน นายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้ประกันตนที่มารับบริการจัดหางานในประเทศจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย จำนวน 18,667 ตัวอย่าง พบว่า มีความพึงพอใจในการให้บริการถึงร้อยละ 98.66 โดยพึงพอใจใน 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านกระบวนการให้บริการ 2.ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ 3.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

“ในภาพรวมพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการมากที่สุด ร้อยละ 99.02 รองลงมาคือ ด้านกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 98.75 และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 98.09” นางเธียรรัตน์ กล่าวและว่า ผลสำรวจความพึงพอใจในครั้งนี้ กกจ.จะนำมาปรับปรุง พัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนผู้มารับบริการให้ดียิ่งขึ้น และในปีงบประมาณ 2563 จะได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน ลดระยะเวลาและลดการใช้เอกสาร ทั้งนี้เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้รับบริการต่อไป

บทความก่อนหน้านี้เจรจาเขื่อนแม่น้ำไนล์ชะงัก อียิปต์จวกเอธิโอเปียทำไม่คืบหน้า
บทความถัดไปเนาวรัตน์ ร่ายกลอน รำลึก “หกตุลา” วันฆ่า นกพิราบ