สธ.ส่งมอบ รพ.สต. ‘ตะพง-บ้านยายดา’ ให้ท้องถิ่นดูแล ปี’62 ตั้งเป้า 32 แห่ง

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่สำนักงานสาธารณสุข (สสจ.) ระยอง นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานพิธีลงนามการส่งมอบภารกิจสาธารณสุข ถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ตะพง และ บ้านยายดา ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) นายก อบต.ตะพง ร่วมพิธี

นายสาธิต กล่าวว่า สธ.ได้ดำเนินการส่งมอบภารกิจสาธารณสุขให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 โดยให้ อปท.มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะให้เป็นไปอย่างทั่วถึง สอดคล้อง เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเตรียมความพร้อม อปท. สนับสนุนแนะนำด้านการบริหาร เทคนิควิชาการ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เข้าถึงบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ประชาชนมีบทบาทในการตัดสินใจ การกำกับดูแลและการตรวจสอบ

นายสาธิต กล่าวว่า สธ.ปรับบทบาทมาทำหน้าที่กำกับดูแลมาตรฐานของสถานบริการสาธารณสุขของ อปท. มาตรฐานบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข พัฒนาศักยภาพของระบบบริการสาธารณสุข สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศความร่วมมือและสัมพันธภาพที่ดีในการบูรณาการการจัดบริการสาธารณสุข ระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ร่วมกับ อปท. ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และ อบต.โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมเพื่อการสาธารณสุขของพื้นที่ อาทิ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การคุ้มครองผู้บริโภค และการจัดการปัจจัยสังคมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น

“ปัจจุบันได้ถ่ายโอน รพ.สต.ไปแล้ว 57 แห่ง ในปีนี้จะถ่ายโอนให้เทศบาลนครอีก 32 แห่ง เพราะเป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีศักยภาพสูง สามารถจัดบริการได้อย่างต่อเนื่อง และรองรับการเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ส่วน อบต.หรือเทศบาลอื่นที่มีความพร้อม ก็สามารถขอรับโอน รพ.สต.ได้เช่นกัน ซึ่งที่ผ่านมา อปท.ที่รับโอนจัดบริการไปแล้ว สามารถสนองตอบความต้องการประชาชนในพื้นที่ได้ดี” นายสาธิต กล่าวและว่า หัวใจสำคัญของการกระจายอำนาจ ไม่ใช่เพียงแค่การกระจายอำนาจหรือมอบอำนาจและหน้าที่ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น แต่เป็นการดำเนินการที่มุ่งให้อำนาจแก่ประชาชนหรือชุมชนในการบริหารปกครองตนเอง ปัญหาหรือความต้องการที่เกิดขึ้นในชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ชุมชน จะต้องเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการภายใต้ทรัพยากรของท้องถิ่นเอง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘เทพไท’ หวัง ‘ป้อม’ รักษาสัจจะชายชาติทหารดันแก้รธน. เชื่อแค่ 3 ป.ส่งสัญญาณทุกอย่างจบ
บทความถัดไปนิสสันส่ง ‘จีที-อาร์’ รุ่นฉลอง 50 ปี แคมเปญดุ-บุกมหกรรมยานยนต์