กรมจัดหางานจี้ ‘สถานประกอบการ’ ยื่นเอกสาร ม.35 ภายใน 31 ธ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กกจ.ได้เร่งสร้างการรับรู้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรา 33 และ 35 พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 โดยมาตรา 33 ระบุให้หน่วยงานของรัฐหรือนายจ้าง/สถานประกอบการรับคนพิการที่สามารถทำงานได้ในสัดส่วนลูกจ้างคนพิการ 1 คน ต่อลูกจ้าง 100 คน และ มาตรา 35 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการที่ไม่ประสงค์รับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา 33 และไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา 34 อาจให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีพิเศษ ฝึกงาน จัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ซึ่งการยื่นเอกสารการให้สิทธิตามมาตรา 35 ต้องดำเนินการภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

“ขณะนี้ใกล้ครบกำหนดระยะเวลาในการขอยื่นเอกสารให้สิทธิคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35 ขอประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานของรัฐ หรือนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิตามมาตรา 35 ยื่นความจำนงกับ กกจ.ในท้องที่ๆ เป็นที่ตั้งของหน่วยงานของรัฐ หรือนายจ้าง/สถานประกอบการ โดยเขตกรุงเทพมหานคร แจ้งที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และในจังหวัดอื่นๆ แจ้งที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด” นายสุชาติกล่าว

นายสุชาติกล่าวว่า ขณะนี้มีผู้พิการในประเทศไทยจำนวนกว่า 1.9 ล้านคน เป็นคนพิการที่อยู่ในวัยกำลังแรงงาน 842,999 คน (ข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) จากสถิติการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ปี 2562 มีสถานประกอบการที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย จำนวน 14,451 แห่ง คิดเป็นสัดส่วนคนพิการทั้งสิ้น 69,953 คน โดยมาตรา 33 เป็นการจ้างงานโดยตรงระหว่างคนพิการกับสถานประกอบการ 38,150 คน กระทรวงแรงงานมีส่วนช่วยเหลือโดยการขึ้นทะเบียนคนพิการที่ประสงค์จะทำงาน และประสานส่งต่อเพื่อให้นายจ้างคัดเลือกและบรรจุงาน (ในปี 2562 บรรจุงานได้ 1,899 คน) ซึ่งคนพิการจะได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่า 112,420 บาทต่อคนต่อปี ส่วนมาตรา 35 เป็นกรณีสถานประกอบการให้สิทธิคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้มีโอกาสประกอบชีพ หรือได้รับความช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพ 7 ประเภท มีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่ได้รับสิทธิ 14,198 คน นับเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนพิการกว่า 1,615,447,160 บาท

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon