ยูเนสโก ประกาศขึ้นทะเบียน “นวดไทย” เป็นมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม

ยูเนสโก ประกาศขึ้นทะเบียน”นวดไทย” เป็นมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ที่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร(วัดโพธิ์) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ ภ.ก.ปรีดา ตั้งตรงจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ ร่วมแถลงข่าวการประกาศขึ้นทะเบียน”นวดไทย Nuad Thai” ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (Intangible Cultural Heritage) จากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ที่ กรุงโบโกตา สาธารณรัฐโคลอมเบีย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคมที่ผ่านมา

นพ.ปราโมทย์ กล่าวว่า ขอขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่ได้เป็นผู้ดำเนินการเสนอนวดไทย เข้าสู่การพิจารณาต่อองค์การยูเนสโกใน ปี 2562 จนประสบความสำเร็จ นวดไทยนั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนไทยที่มีการสืบสานมาแต่โบราณกาลมีบันทึกจารึกกล่าวถึงตั้งแต่ยุคสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. 2199-2231) และในเชิงโครงสร้างก็มีการจัดตั้งกรมหมอนวด จนสมัยปัจจุบันได้มีการแตกหน่อต่อยอดองค์ความรู้แห่งศาสตร์แขนงนี้อย่างหลากหลาย พัฒนาเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย ตั้งแต่การนวดพื้นบ้านในชุมชน การนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงการนวดเพื่อการบำบัดรักษาในสถานพยาบาลต่าง ๆ

นพ.ปราโมทย์ กล่าวต่อว่า ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทยมาใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการนวดไทย ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนานวดไทย (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2563-2565 ซึ่งผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกำหนดทิศทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน ให้สอดคล้องตามที่องค์การยูเนสโกกำหนด โดยมีแนวทางสำคัญ คือ การสร้างมาตรฐานนวดไทยทั้งในด้านองค์ความรู้ หลักสูตรรวมถึงระบบบริการนวดไทยให้เป็นที่ยอมรับตั้งแต่ในระดับชุมชนซึ่งเป็นต้นกำเนิดภูมิปัญญาด้านการนวดไทย สถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และในระดับสากลในอนาคต ทั้งยังเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนในชาติ อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญานวดไทยให้อยู่คู่กับสังคมไทยตราบนานเท่านาน

“คนไทยและทั่วโลกจะได้จดจำว่าวันที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 นวดไทยได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากองค์การยูเนสโก ซึ่งผมคิดว่านอกจากจะเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยและมวลมนุษยชาติแล้ว การนวดไทยจะสามารถสร้างชาติไทยให้มั่นคงในเชิงเศรษฐกิจได้ต่อไป” นพ.ปราโมทย์ กล่าว

บทความก่อนหน้านี้ยุโรปกำลังบูม!!หันบริโภคโปรตีนพืช-แมลง แทนโปรตีนเนื้อสัตว์ พณ.เผยสารผสมจากกัญชงมาแรงในแคนาดา
บทความถัดไปวธ.ปลื้ม ‘นวดไทย’ ขึ้นทะเบียนมรดกโลก ‘สงกรานต์- ต้มยำกุ้ง’ จ่อคิวปี’63-64