8เป้า “กรุงเทพคริสเตียน” บริการสุขภาพ “ยุคดิจิทัล”

ระยะเวลา 70 ปี สำหรับองค์กรใดๆ ก็ตามที่ยังยืนหยัดอยู่ได้อย่างแข็งแกร่ง ย่อมถือว่าได้รับการยอมรับจากสังคม เช่นเดียวกับ 70 ปี ของ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนŽ ถือเป็นฤกษ์ยามแห่งการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคแห่งนวัตกรรมสมัยใหม่ พร้อมยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ผ่านเทคโนโลยีขั้นสูงบนรากฐานการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ให้พ้นจากความทุกข์ทั้งร่างกายและจิตใจ ตามหลักคำสอนของพระเยซูคริสต์ที่โรงพยาบาลยึดถือมาตลอดว่า จงรักษาผู้เจ็บป่วยให้หายŽ

สำหรับเป้าหมายการพัฒนาองค์กรในอนาคต นพ.ชูศักดิ์ เบญจามิน วงศ์สุรีย์ ผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพคริสเตียน กล่าวว่า โรงพยาบาลยึดหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อเนื่อง ทั้งทางด้านการรักษา ด้านการให้บริการ และด้านบุคลากร ทุกด้านมีการพัฒนาไปข้างหน้าพร้อมๆ กัน เพื่อรองรับยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกยุคดิจิทัล

นพ.ชูศักดิ์ กล่าวว่า ขณะนี้ รพ.กรุงเทพคริสเตียนได้เร่งดำเนินการปรับปรุงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยเฉพาะการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ป่วยกับการให้บริการในด้านต่างๆ เช่น การแจ้งข้อมูลข่าวสาร การจัดเก็บประวัติการรักษาและข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกมากขึ้นเมื่อมารับบริการทางการแพทย์

มากไปกว่านั้น เพื่อเป็นการรองรับการเปลี่ยน แปลงของโรคภัยในยุคปัจจุบัน ที่พบว่ามีผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดมากขึ้นกว่าในอดีต รพ.กรุงเทพคริสเตียน ได้พัฒนาเทคโนโลยีและแพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดหัวใจ พร้อมกับการเปิดศูนย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดแห่งใหม่เพื่อรองรับผู้ป่วยด้านนี้โดยเฉพาะ

ขณะที่ นพ.พรรณศักดิ์ วุฒิวโรภาส ผู้จัดการ รพ.กรุงเทพคริสเตียน กล่าวถึงการพัฒนาบุคลากรว่า รพ.กรุงเทพคริสเตียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาคนให้มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ พร้อมส่งต่อวัฒนธรรมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ดีงาม ส่งต่อความรัก ส่งต่อจิตใจที่อยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ จากรุ่นสู่รุ่น

“เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนโรงพยาบาลให้พร้อมเข้าสู่ยุคสมัยใหม่อย่างมั่นคง รพ.กรุงเทพคริสเตียนได้มีการพิจารณากำหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขึ้นมาใหม่ โดยมียุทธศาสตร์ทั้งหมด 8 ด้าน ได้แก่ 1.การประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้า 2.การรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศ 3.การให้บริการที่เป็นเลิศ 4.การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีธรรมาภิบาล 5.การดูแลบุคลากรที่เป็นเลิศ 6.การพัฒนาด้านสารสนเทศ หรือด้านไอที เพื่อรองรับการเข้าสู่ยุคดิจิทัล 7.การพัฒนาอาคารสถานที่ มีโครงการที่จะพัฒนาอาคารใหม่ และ 8.การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ได้มีการเร่งปรับปรุงระบบต่างๆ เพื่อยื่นขอมาตรฐาน ISO 27001 และ ISO 20799 ซึ่งจะช่วยบริหารข้อมูลข่าวสารของผู้ป่วยได้มีประสิทธิภาพกว่าเดิม เพื่อยกระดับโรงพยาบาลให้เป็นเลิศทั้งทางการแพทย์และการบริการ”Ž นพ.พรรณศักดิ์ กล่าวและว่า แม้ว่า รพ.กรุงเทพคริสเตียนจะมีการปรับตัวในด้านต่างๆ แต่เป้าหมายหลักยังคงเหมือนเดิม เสมือนเมื่อครั้งก่อตั้งโรงพยาบาล คือ การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผ่านการรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศ โดยไม่ได้คำนึงถึงผลกำไรเป็นหลัก

ก้าวต่อไปของ รพ.กรุงเทพคริสเตียน มิได้มีเพียงเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ ด้านการบริการ หรือด้านบุคลากรเพียงเท่านั้น อีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญของโรงพยาบาล คือ การสานต่อพันธกิจการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยการรักษาที่มีคุณภาพ

ศาสนาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์ ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย กล่าวถึงการทำงานร่วมกันระหว่างสภาคริสตจักรในประเทศไทย และ รพ.กรุงเทพคริสเตียนว่า ที่ผ่านมามีการทำงานร่วมกันมาโดยตลอด โดยเฉพาะการส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลขนาดเล็กที่อยู่ภายใต้การดูแลของสภาคริสตจักรฯ อีก 4 แห่ง โดยเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว รพ.กรุงเทพคริสเตียน ได้สนับสนุนงบประมาณ 250 ล้านบาท แก่ รพ.กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม เพื่อใช้ปรับปรุงเครื่องมือทางการแพทย์และสร้างอาคารหลังใหม่ พร้อมช่วยเหลือด้านองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ ทำให้ปัจจุบัน รพ.กรุงเทพคริสเตียน นครปฐม มีความมั่นคง ยั่งยืน สามารถเป็นที่พึ่งทางการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ และอีกหนึ่งเป้าหมายร่วมกัน คือ การสร้างอาคารผู้ป่วยหลังใหม่ ด้านถนนสีลม เพิ่มเตียงคนไข้จาก 200 เตียง เป็น 400 เตียง พร้อมผลักดันศูนย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด และการรักษาโรคเฉพาะทางให้เพียบพร้อมมากขึ้น
ขณะเดียวกัน ในส่วนของกิจกรรมเพื่อรับใช้สังคม สภาคริสตจักรฯ และโรงพยาบาลก็ยังให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาล ให้ข้อมูลทิ้งท้ายว่า ที่ผ่านมา โรงพยาบาลได้มีการดำเนินการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ การอบรมให้ความรู้ในการดูแลรักษาโรคทั่วไปและการส่งทีมแพทย์เข้าไปให้การบริการรักษาโรคทางตาในชุมชนใกล้เคียงมาโดยตลอด อันเป็นการสานต่อคำสอนของพระเยซูคริสต์สู่การปฏิบัติจริง 

จงรักษาผู้เจ็บป่วยให้หายŽ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้นิวส์โน้ต : วงแตก!
บทความถัดไป#กลัวที่ไหน : วีรพงษ์ รามางกูร