‘อัศวิน’ ลั่น 1 ม.ค.เป็นต้นไป ‘อาคาร-สนง.’ ในสังกัด กทม.ปลอดขยะพลาสติก-โฟม

เมื่อวันที่ 1 มหราคม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ได้เห็นชอบในประกาศเจตนารมณ์ “กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรชั้นนำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นลดการใช้พลาสติกและโฟม โดยให้หน่วยงานกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ปลอดขยะพลาสติกและโฟม” ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานช่วยกันลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ภายในวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยเปลี่ยนไปใช้ถุงผ้าแทน

“ประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว ได้กำหนดมาตรการสำคัญ 5 มาตรการ 1.ขอความร่วมมือบุคลากร กทม.ทุกคน ไม่นำถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟมเข้าอาคารสำนักงานของ กทม.ทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมนี้เป็นต้นไป 2.ให้หน่วยงานสังกัด กทม.ทุกแห่งกำหนดมาตรการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีสวนร่วมในการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรชั้นนำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ 3.ให้หน่วยงานสังกัด กทม.ทุกแห่ง มีการสื่อสารนโยบาย ส่งเสริม รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรชั้นนำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ 4.ให้หน่วยงานสังกัด กทม.ทุกแห่ง กำหนดให้ร้านอาหารที่นำของเข้ามาขายในหน่วยงานลด/งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม และ 5.ขอความร่วมมือให้บุคลากรของ กทม.ทุกคนให้คำแนะนำบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ ห้ามนำถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟมเข้ามาในอาคาร” ผู้ว่าฯ กทม.กล่าว

พล.ต.อ.อัศวินกล่าวว่า กทม.ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อการลดและคัดแยกมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครในแต่ละปี โดยในปี 2563 ได้เพิ่มมาตรการการดำเนินการให้ชัดเจน และเป็นรูปธรรมมากขึ้นด้วยการประกาศเจตนารมณ์ เพื่อให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีส่วนร่วมในการแสดงพลังเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการลดปริมาณขยะ และเป็นต้นแบบให้หน่วยงานราชการอื่น รวมถึงกระตุ้นให้ประชาชนพร้อมใจกันเลิกใช้ถุงพลาสติกและโฟม ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในความสำเร็จของการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon