สภา กทม.ไฟเขียวรถรับส่ง ‘ผู้พิการ-ผู้สูงอายุ’ ใช้วีลแชร์

เมื่อวันที่ 8 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร (สภา กทม.) สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563 ที่มีนายกิตติ บุศยพลากร รองประธานสภา กทม.คนที่หนึ่ง เป็นประธาน ที่ประชุมได้เห็นชอบรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการจัดบริการด้านขนส่งมวลชนให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น ทั้งนี้ โครงการรถบริการด้านขนส่งมวลชนให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น เป็นหนึ่งในนโยบายเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งโอกาสของทุกคน มีจุดมุ่งหมายให้ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ต้องใช้รถเข็นได้เข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะที่จำเป็นต่อการเดินทางในเมือง ทั้งนี้ สำนักการจราจรและขนส่งได้มอบหมายให้บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด เป็นผู้บริหารจัดการโครงการรถบริการฯ ตามบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) การมอบหมายกิจการในอำนาจหน้าที่ของ กทม.เกี่ยวกับโครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559 (ต่อมาปรับระยะเวลาดำเนินการเหลือ 4 ปี)

คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้มีความคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงดังกล่าวในหลายประเด็น อาทิ การถ่ายโอนทรัพย์สินเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ ควรตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กทม. การจัดสรรเงินอุดหนุนควรจ่ายเงินเป็นรายงวดตามผลงานที่ดำเนินการได้จริง และควรมีการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีโดย กทม.เอง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับเงินงบประมาณ รวมทั้ง ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ทั่วถึง ครอบคลุมพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น

สำหรับผู้ประสงค์ใช้บริการโครงการรถบริการด้านขนส่งมวลชนให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นในกรณีไปโรงพยาบาล หรือติดต่อสถานที่ราชการ สมาคม หรือมูลนิธิ และสถานที่อื่นๆ สามารถติดต่อศูนย์บริการเพื่อทำการนัดหมายสถานที่และเวลาในการไปรับและส่ง ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วัน ผ่านทางคอล เซ็นเตอร์ โทร.0 2294 6524 ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00–16.00 น. โดยรถบริการจะให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00–22.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon