ซินดี้ สิรินยา เตรียมเข้ารับรางวัลสตรีดีเด่น ด้านคุ้มครองสิทธิ วันสตรีสากล ปี63

ซินดี้ สิรินยา เตรียมเข้ารับรางวัลสตรีดีเด่น ด้านคุ้มครองสิทธิ วันสตรีสากล ปี63

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพ นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในการจัดแถลงข่าวการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2563 ว่า ตามที่องค์การสหประชาชาติได้รับรองให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล

ทั้งนี้ รัฐบาลโดย พม. ได้ดำเนินการจัดงานวันสตรีสากลเป็นประจำทุกปีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยตระหนักถึงศักยภาพและสิทธิมนุษยชนของสตรี และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานพัฒนาสถานภาพสตรีในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมให้มากขึ้น โดยงานวันสตรีสากล ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “25 ปี ปฏิญญาปักกิ่ง : เสริมพลังสตรีสู่ความเสมอภาคอย่างยั่งยืน” กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กทม. โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

สำหรับ สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น 15 สาขา รวม 46 รางวัล ประกอบด้วย

1.บุคคลดีเด่น และหน่วยงาน องค์กรดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศจำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 1.บุคคลภาครัฐ นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน, 2.บุคคลทั่วไป นางธิดา จันทินมาธร, 3.หน่วยงานภาครัฐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

2. สตรีดีเด่นในเวที/เครือข่ายระดับสากลจำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 1.ประเภทบุคคลของรัฐ ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา และ 2.บุคคลภาคเอกชน คุณปรียนาถ สุนทรวาทะ

3.สตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ นางระตะนะ ศรีวรกุล

4.สตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน ได้แก่ ภาคเหนือ นางยุพิน ท้าวเทพ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัดอุตรดิตถ์, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางนริตา ไตรสรณกุล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัดศรีสะเกษ, ภาคกลาง นางนวลอนงค์ สำเภาทอง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัดสมุทรสาคร, ภาตใต้ นางรัชนี เด่นกาญจนศักดิ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัดสตูล, กรุงเทพฯ นางสาวยุพิน สงวนคำ ประธานชุมชนสงวนคำ เขตหนองแขม

5.สตรีดีเด่น และหน่วยงานองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสันติภาพ ได้แก่ บุคคลากรของรัฐ พันตรีหญิงแพรภรณ์ ศรีแก้วณวรรณ์ พยาบาลวิสัญญี รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต, ประชาชน นางพารีดะ อาลีซู อาสาสมัครสาธารณะสุข อำเภอบาเจาะ, ประเภทหน่วยงานองค์กร กองภาคประชาสังคม ศูนย์สันติ วิธี กองอำนวยการรักษาความ มั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า

6.สตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พันตำรวจโทหญิง กฤตยา แสงจันทร์ ประดิษฐพงษ์, อาสาสมัคร อาสาสมัครทหารพรานหญิง สมจิต คงนิล

7.สตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ ได้แก่ ประเภทองค์การบริหารส่วน จังหวัด/เทศบาลนคร/เทศบาล เมือง นางสาวจฬุาสินี โรจนคุณกำจร, ประเภทเทศบาลตำบล นางขวัญดาว สุมนัส, ประเภทการพัฒนาตำบล นางน้ำทิพย โตสงัด, ประเภทพัฒนาหมู่บ้าน นางคำนึง เมืองฉาย, ประเภทการรักษาความสงบเรียบร้อย นางสาวนันทนี ถินจันทร์

8. สตรีดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ประเภทกระบวนการยุติธรรมทั่วไป นางบุษบา ศักรางกูร, ประเภทพนักงานสอบสวน พันตำรวจตรีหญิงขนิษฐา เทพนวล

9. สตรีดีเด่นด้านการสง่เสริมการเกษตร ได้แก่ ภาคเหนือ นางสาวพิชญาภา ณรงค์ชัย, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสามัญ โล่ทอง, ภาคกลาง นางปนิดา มูลนานัด, ภาคใต้ นางสาวปัทมาลักษณ์ ทองบุญ

10.สตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชน และสื่อสารมวลชนดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ได้แก่ สื่อวิทยุกระจายเสียง นางสาวอณัญญา ตั้งใจตรง, สื่อวิทยุโทรทัศน์ รองศาสตราจารย์ วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการไทยพีบีเอส, ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ นางสาวลฎาภา ทิวะสิงห์ หนังสือพิมพ์แนวหน้าหัวหน้าโต๊ะข่าวสตรี-สังคม / สุขภาพ-ความงาม / ข่าวในพระราชสำนัก, ประเภทสื่อโซเชียลมีเดีย #DontTellMeHowToDress ซินดี้ สิรินยา บิชอพ, ประเภทรายการโทรทัศน์ รายการตัวต่อตัว, ประเภทคลิปโฆษณา คลิปโฆษณา Gone Girl

11. สตรีดีเด่นด้านการปกป้องสิทธิของตนเอง ได้แก่ นางรัชดา วชิรญาณ์

12.ยุวสตรีดีเด่น ได้แก่ ภาคเหนือ นางสาวทพิย์เมธา จนัมลฑา, ภาคกลาง นางสาวณัฐฎา กุลกรรณ์, กรุงเทพมหานคร นางสาวศิริโชค เทพมณี

13.สตรีพิการดีเด่น และยุวสตรีพิการดีเด่น ได้แก่ นางสมควร ธนะปัด, นางสาวณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์

14. นักธุรกิจสตรีดีเด่น ได้แก่ ภาคเหนือ นางพิมพร รุ่งรชตะวานิช, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร.อรุณวรรณ หาญเจริญศักดิ์, ภาคกลางและภาคตะวันออก นางรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา, ภาคใต้ นางวิรินทร์ตรา ปภากิจยศพัฒน์, นักธุรกิจสตรีรุ่นใหม่ นางสาวศิริวิมล กิตะพาณิชย์

15. สตรีดีเด่นด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ได้แก่ ด้านศาสนา นางกัลยารัตน์ บุณย์เพิ่ม, ด้านศิลปะและวัฒนธรรม นางชมัยภร บางคมบาง

อ่านข่าว : ภาพถ่าย ‘คนดัง’ ปลุกสังคม ‘ฉุกคิด’ เรื่องเพศ

นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่เพิ่มเพื่อน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘นาดาล’ ปราบดาวรุ่งเซอร์เบีย 2 เซตรวด เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ เม็กซิโก โอเพ่น
บทความถัดไปนายกฯญี่ปุ่น ประกาศปิดโรงเรียนทั่วประเทศรับมือโควิด-19 เริ่ม 2 มีค.