กรุงเทพฯ “ขยะ” เยอะ! กทม.เร่งรณรงค์ ปชช.ร่วมจัดการมูลฝอย เพิ่มถัง-เรือเก็บขนไปทำลาย

กรุงเทพฯ “ขยะ” เยอะ! กทม.เร่งรณรงค์ ปชช.ร่วมจัดการมูลฝอย เพิ่มถัง-เรือเก็บขนไปทำลาย

ขยะ- เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กทม.มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการลดและคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิดมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการรณรงค์นัดทิ้ง นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่ชุมชมต่างๆ ผ่านกิจกรรมของสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน สถานประกอบการที่อยู่ริมคลอง และแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม การให้ความรู้การคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง ไม่ทิ้งมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย ลงในแม่น้ำ และคู คลอง อีกทั้งมีการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สภาอุตสาหกรรม และภาคีเครือข่ายดำเนินการตามโครงการความร่วมมือภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมในการจัดการขยะพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ได้เร่งกำกับควบคุมให้มีการบังคับใช้กฎหมายการจัดการขยะในทุกพื้นที่อย่างเคร่งครัด

“ในส่วนแนวทางการบริหารจัดการขยะ และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ไม่ให้มีขยะตกค้าง ได้รณรงค์ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนลดและคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด ทั้งการคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป คัดแยกขยะรีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่ เสริมสร้างวินัยและจิตสำนึกการคัดแยกขยะในโรงเรียน รวมถึงดำเนินการเพิ่มจุดทิ้งขยะและถังขยะแยกประเภทในที่สาธารณะ และในชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ 50 สำนักงานเขต เพื่อให้บริการประชาชนแยกทิ้งขยะมูลฝอยตามประเภท ได้แก่ ถังสีเหลือง รองรับขยะรีไซเคิล และถังสีน้ำเงิน รองรับขยะทั่วไป” ปลัด กทม. กล่าว

อย่างไรก็ดี นางศิลปสวย กล่าวว่า เพื่อเป็นการลดปัญหาการทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำ คู คลอง กทม.ได้พัฒนาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ช่วยดักขยะและจัดเก็บขยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขยะและป้องกันขยะไปอุดตันประตูระบายน้ำและเล็ดลอดลงสู่ทะเล โดยเพิ่มจำนวนการจัดวางแพลูกบวบเพื่อสกัดกั้นขยะและผักตบชวาจากคลองลงสู่แม่น้ำ ในส่วนของอุปกรณ์เครื่องมือในการจัดเก็บขยะเดิมเป็นเรือท้องแบน ขนาด 2×6 เมตร หรือ 2×8 เมตร

“ปัจจุบันได้จัดหาเรือประเภทต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะและวัชพืช ในแม่น้ำเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อการจัดเก็บขยะ ได้แก่ เรือกำจัดวัชพืช ขนาด 4×14 เมตร เรือขนถ่ายและลำเลียงวัชพืช ขนาด 6×14 เมตร เรือขนถ่ายลำเลียงมูลฝอยและวัชพืช ขนาด 6.3×19 เมตร เรือกวาดเก็บมูลฝอยและวัชพืช ขนาด 3.5×14 เมตร ซึ่งเรือดังกล่าวสามารถใช้งานได้อย่างคล่องตัวและจัดเก็บขยะได้จำนวนมากทำให้การจัดเก็บขยะและวัชพืช เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” ปลัด กทม. กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image