จุรินทร์ เดินหน้าส่งเสริมสังคมเท่าเทียม 63องค์กรประกาศไม่เลือกปฏิบัติทางเพศ

จุรินทร์ เดินหน้าส่งเสริมสังคมเท่าเทียม 63 องค์กรประกาศไม่เลือกปฏิบัติทางเพศ

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (สทพ.) เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงาน ที่ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ จัดโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ว่า การประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมความเสมอภาคฯ นับเป็นครั้งที่ 2 มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ 18 แห่ง ภาคเอกชน 20 แห่ง และ 1 พรรคการเมืองคือพรรคประชาธิปัตย์ รวม 39 หน่วยงานเข้าร่วม โดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคมที่ผ่านมา มี 24 หน่วยงานร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ฯ อย่างไรก็ตาม ประกาศเจตนารมณ์ฯ ระบุแนวปฏิบัติ 6 ข้อ อาทิ ให้บุคลากรสามารถแต่งกายตามลักษณะเฉพาะทางเพศ, จัดพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับทุกเพศทุกวัย, ประกาศรับสมัครงานไม่ระบุเพศ ฯลฯ

นายจุรินทร์ กล่าวด้วยว่า การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ยังจำเป็นต้องเร่งรัดการดำเนินงาน 3 ประการ คือ 1. มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ให้ทุกคนได้รับรู้และเข้าถึงง่าย 2. ปรับเจตคติและค่านิยมของคนในสังคมให้คำนึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศ และยอมรับความหลากหลายทางเพศ และ 3. ร่วมกันขจัดความรุนแรง และเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ผ่านกลไกของรัฐที่มีหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
สำหรับหน่วยงานและองค์กรที่มาร่วมประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมความเสมอภาค ครั้งที่ 2 อาทิ กระทรวงพลังงาน, กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงแรงงาน, สำนักงานปลัดสำนักนายารัฐมนตรี, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กระทรวงสาธารณสุข, พรรคประชาธิปัตย์, สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งประเทศไทย, สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย เป็นต้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ตัวแทนทูตยุโรปพอใจ หลังชาวสวนทับสะแกสาธิตการสอยมะพร้าวแทนการใช้ลิง
บทความถัดไปฝนตกหนักหลายที่แต่ไม่เข้า 4 เขื่อนหลักเจ้าพระยา น้ำน้อยกว่าปี 62 เท่าตัว เข้าขั้นวิกฤต