กรมป่าไม้ ประชุมซ้อมแนวทางการดำเนิน ขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้

กรมป่าไม้ ประชุมซ้อมแนวทางการดำเนิน ขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เป็นประธานเปิดโครงการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน ในการยื่นคำขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้

นายจตุพร  กล่าวว่า จากกรณีที่มี ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต แต่มีการเข้าไปใช้ประโยชน์แล้ว  รัฐบาลจึงได้มีการประชุมหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 นายบรรหาร ศิลปอาชา ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ที่เสนอครม.ในการขอให้มีการผ่อนผันมติครม.เรื่องการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ โดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้เข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ และกำหนดให้ส่วนราชการทุกกรณีจะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าไม้ก่อนจึงจะเข้าดำเนินการได้

ต่อมาเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 กรมป่าไม้เสนอครม.พิจารณาเห็นชอบการขอผ่อนผันมติครม.วันที่ 8 กรกฎาคม 2523 และมติครม.ได้เห็นชอบให้ยกเว้น โดยผ่อนผันให้จังหวัดอุตรดิตถ์เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด เพื่อก่อสร้างตลาดการค้าชายแดน ณ ช่องภูดู่ และปรับปรุงถนนสายบ้านม่วงเจ็ดต้น – ด่านภูดู่ และให้กรมป่าไม้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมรายชื่อส่วนราชการที่เข้าใช้พื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตทั่วประเทศ ซึ่งกรมป่าไม้ได้เร่งรัดดำเนินการตรวจสอบแล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 31,179 แห่ง ใน 74 จังหวัด และได้เสนอครม. จากนั้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ครม.จึงได้มีมติผ่อนผันให้ส่วนราชการเข้าทำประโยชน์ไปก่อน โดยมีเงื่อนไขให้ส่วนราชการมายื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ภายใน 180 วัน หลังจากที่ ครม.มีมติ ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ 19 ธันวาคม 2563

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้ได้จัดประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาวันนี้ เพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามมติครม. เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานและดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นเรื่องคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน หลักเกณฑ์ ระเบียบ นโยบาย มติครม. และกฎหมายอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ตามมติครม.เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ผู้ขออนุญาตและผู้อนุญาต ได้รับทราบ และพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า นอกจากนี้ การประชุมครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการประสานให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เข้าไป ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ได้ดำเนินงานด้านการอนุญาตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการเตรียมตัวการยื่นคำขออนุญาต และหลังจากมีการยื่นคำขออนุญาตแล้วทางส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐจะต้องมีการรายงานกลับไปยังต้นสังกัดให้รับทราบ เพื่อให้ต้นสังกัดได้รวบรวมคำขออนุญาตรายงานกลับมายังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะหากหน่วยงานของรัฐหรือส่วนราชการใด ที่ยื่นคำขอไม่ครบจะถือว่าหน่วยงานนั้น ๆ เข้าใช้พื้นที่ป่าไม้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

จตุพร บุรุษพัฒน์

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘คิงเพาเวอร์’ จับมือรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจ จัดทำเสื้อรุ่นพิเศษ ‘เลสเตอร์’ ประเดิมใช้ชิงตั๋วลุยยุโรปกับแมนฯยู
บทความถัดไป‘เลือดข้นคนจาง’ สำนักพิมพ์มติชน คว้ารางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด