สปส.ชวน “นายจ้าง-ผู้ประกันตน” แสดงความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับใหม่

สปส.ชวน “นายจ้าง-ผู้ประกันตน” แสดงความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับใหม่

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า สปส.ได้เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกันสังคม พ.ศ.2533 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยเสนอร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่…) พ.ศ. … เพื่อให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ที่มีแนวโน้มที่จะมีการจ้างงานผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น และเป็นการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตน อันจะทำให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สปส.เชิญชวนนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไป สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่…) พ.ศ. … ได้ในเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม ที่ www.sso.go.th หรือ แสดงความคิดเห็นผ่านคิวอาร์ โค้ด ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2563

นายทศพล กล่าวว่า สำหรับประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมของร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่…) พ.ศ. …มีสาระสำคัญในประเด็นต่างๆ อาทิ การแก้ไขหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนในคณะกรรมการประกันสังคม การกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการแพทย์ และคณะกรรมการอุทธรณ์ การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการให้มีเพียงวาระเดียว การแก้ไขอำนาจ ในการกำหนดการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ และการบริหารจัดการพนักงานและลูกจ้างในการดำเนินงานประกันสังคม การขยายอายุของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 การแก้ไขสิทธิประโยชน์ให้ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรต่อไปในช่วงคุ้มครองต่อ 6 เดือน ภายหลังจากสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 การแก้ไขการคำนวณเงินเพิ่มค้างชำระของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 โดยกำหนดให้ไม่เกินจำนวนเงินสมทบ ที่ต้องจ่าย การกำหนดให้ผู้รับบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมสามารถกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน การแก้ไขให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร การเพิ่มเงินทดแทน การขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ การเพิ่มประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ เป็นต้น

“เพื่อให้การแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกันตนเป็นสำคัญ ขอเชิญชวนนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไป แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่…) พ.ศ. … ได้ตามช่องทางและระยะเวลาที่กำหนด” เลขาธิการ สปส.กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้4 ผู้ต้องขังคดีฆ่า ใช้ตรวนทุบหัว ตร.ศาลกระบี่ ก่อนหลบหนี แต่ไม่รอด พงส.แจ้งข้อหาเพิ่ม
บทความถัดไป“ฌอน บูรณะหิรัญ” โผล่วัดดังเชียงใหม่ เจ้าอาวาสเผยมาทำบุญกับเพื่อน พร้อมแนะทางออกปมเงินบริจาค