“เสี่ยเฮ้ง” เซ็นกฎกระทรวง 3 ฉบับ บริหารแรงงานต่างด้าว

“เสี่ยเฮ้ง” เซ็นกฎกระทรวง 3 ฉบับ บริหารแรงงานต่างด้าว

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปัญหาแรงงานต่างด้าว ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นั้นให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการทำงานของแรงงานต่างด้าวภายในประเทศ และไม่ได้นิ่งนอนใจ ซึ่งทันทีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานได้จัดการวางแนวทางบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และเร่งขับเคลื่อนการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเร่งด่วน โดยขณะนี้ ได้ลงนามในกฎกระทรวง 3 ฉบับ เพื่อรองรับการใช้บังคับพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 แล้ว

“ต้องยอมรับว่า ประเทศไทยมีความจำเป็นที่ต้องใช้แรงงานต่างด้าวในกิจการบางประเภท เพื่อส่งเสริม ภาคการผลิตและ เร่งขับเคลื่อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ” นายสุชาติ กล่าว

ด้าน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงาน ได้ลงนามในกฎกระทรวง เพื่อรองรับการใช้บังคับพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 จำนวน 3 ฉบับ โดยจะมีผลใช้บังคับหลังประกาศในราชกิจจานุเษกษา

นายสุชาติ กล่าวว่า สำหรับกฎกระทรวง 3 ฉบับ ดังนี้ 1.กฎกระทรวงการขออนุญาตทำงาน การออกใบอนุญาตทำงาน และการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2563 มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดเกี่ยวกับวิธีการขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวทุกประเภท และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้สามารถยื่นคำขอด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และพัฒนาต่อยอดเพื่อปรับกระบวนการยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้นายจ้างและคนต่างด้าวสามารถยื่นคำขอโดยไม่ต้องมาติดต่อที่สำนักงาน

Advertisement

2.กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวที่ขอรับใบอนุญาตทำงาน พ.ศ.2563 มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้คนต่างด้าวที่จะขอรับใบอนุญาตทำงานต้อง ไม่ถูกลงโทษจำคุกตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว และต้องไม่เป็นโรคต้องห้าม 6 โรค ได้แก่ โรคเรื้อน วัณโรคระยะติดต่อ โรคเท้าช้าง โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคซิฟิลิสระยะที่ 3

3. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2563 มีสาระสำคัญ ดังนี้ (1) กำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของผู้ประกอบธุรกิจนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ โดยกำหนดเป็นค่าธรรมเนียมรายปีในการต่ออายุใบอนุญาต ปีละ5,000 บาท
(2) กำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน และยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ดังนี้
(ก) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวกลุ่มนำเข้าตามเอ็มโอยู คนต่างด้าวกลุ่มที่ได้รับการผ่อนผันให้ทำงานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และคนต่างด้าวกลุ่มชายแดน ปีละ 900 บาท สำหรับค่าธรรมเนียมของกลุ่มคนต่างด้าวกลุ่มฝีมือหรือชำนาญการ ปีละ 3,000 บาท (ข) ยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าว สำหรับคนต่างด้าวซึ่งเป็นเหยื่อหรือพยานในคดีค้ามนุษย์ และคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย (ชาวเขา)

“การออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะทำให้คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามเอ็มโอยูต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 900 บาทต่อปี ในทุกตำแหน่งงาน ซึ่งเดิมการเสียค่าธรรมเนียมในอัตรา 900 บาทต่อปี เฉพาะตำแหน่งงานกรรมกรและงานบ้าน” นายสุชาติ กล่าว

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image