8 หน่วยงาน จับมือสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าใน 5 ปี

8 หน่วยงาน จับมือสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าใน 5 ปี

วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2563) ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.นนทบุรี (วิทยาเขตศรีธัญญา)
นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปี 2564-2568 ระหว่าง 8 หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัด สธ. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.สมชาย ธรรมสารโสภณ รักษาการอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก นสพ.ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ผศ.นสพ.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ร่วมลงนาม

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า ด้วย ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ และทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศ รัฐบาลเห็นสมควรดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน เพื่อให้ประเทศไทยปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

“จากรายงานกรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 พบว่า ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าลดลงอย่างต่อเนื่อง จากจำนวนสูงสุดในปี 2523 ที่มีผู้เสียชีวิต 370 ราย และตั้งแต่ปี 2557-2562 มีผู้เสียชีวิตลดลงอย่างเห็นได้ชัดในบางปีเหลือน้อยกว่า 10 ราย สำหรับในปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – วันที่ 5 สิงหาคม พบผู้เสียชีวิต 2 ราย ใน จ.สระแก้ว และ จ.หนองคาย สาเหตุมาจากไม่ได้ไปพบแพทย์เพื่อรักษาและไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้อง ดังนั้น การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน นำมาสู่การลงนามความร่วมมือระหว่าง 8 หน่วยงานดังกล่าว” ปลัด สธ. กล่าวและว่า ตั้งเป้าภายใน 5 ปี ให้ประเทศไทยปลอดจากพิษสุนัขบ้า

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ สถาบันพระบรมราชชนกสนับสนุนงานด้านวิชาการ ดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่คนในชุมชนเป้าหมายที่วิทยาลัยในสังกัดให้บริการวิชาการ สำนักงานปลัด สธ.ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ กรมควบคุมโรคดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เฝ้าระวังโรคในชุมชน กรมปศุสัตว์และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มก.ดำเนินงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินงานในท้องถิ่น และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมบุคลากรในสถานศึกษาเฝ้าระวังให้ประชาชนมีการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และการเลี้ยงสุนัข

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโรกับ คำทำนาย‘ชีผ้าขาว’ โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร
บทความถัดไปประวิตร เข้ม สั่งเร่งแก้ปัญหาที่ทำกิน เตรียมลงดาบหน่วยงานไม่สนองนโยบาย