‘กรมป่าไม้’ ออกใบเบิกทางนำไม้ผ่านระบบดิจิทัล สะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได้

‘กรมป่าไม้’ ออกใบเบิกทางนำไม้ผ่านระบบดิจิทัล สะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได้

เมื่อวันที่ 23 เมษายน นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า จากเดิมปัญหาเกี่ยวกับการออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่นั้น ผู้ประกอบการค้าไม้ต้องเสียเวลาเพื่อขอการออกใบเบิกทางฯ ทำให้เกิดความล่าช้าในการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ผ่านด่านป่าไม้ แต่ปัจจุบันปัญหาดังกล่าวได้มีความคล่องตัวมากขึ้น โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เรื่อง การออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล เห็นชอบให้พัฒนางานบริการภาครัฐให้เป็นระบบการให้บริการผ่านอิเล็กทรอนิกส์ และการออกเอกสารของทางราชการผ่านระบบดิจิทัลให้มีมาตรฐานเดียวกัน

นายอดิศร กล่าวว่า  กรมป่าไม้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อจัดเตรียมความพร้อมและพัฒนางานบริการให้เป็นระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ฯ เพื่อให้การออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ผ่านระบบดิจิทัล มีรูปแบบของใบเบิกทางตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ฯ ทำให้ผู้ประกอบการค้าไม้ประหยัดเวลา สะดวกรวดเร็ว ย่นเวลาการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และสามารถตรวจสอบได้

นายอดิศร อธิบายถึงขั้นตอนการออกใบเบิกทางฯ ว่า ให้ยื่นคำขอทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซด์กรมป่าไม้ https://fp.forest.go.th/rfd_app/rfd_portal/app/index.php เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่ด่านป่าไม้จะตรวจสอบชนิด จำนวน ขนาด เครื่องหมายไม้หรือของไม้ ว่าครบถ้วนตรงตามหลักฐานที่นำมาแสดงหรือไม่ และประทับตราประจำตัวรับรองการตรวจสอบไม้ จากนั้นหัวหน้าด่านป่าไม้หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามอนุญาตและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบ พร้อมส่งมอบเอกสารเพื่อใช้ในการกำกับไม้หรือของของป่าต่อไป ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดนี้จะใช้เวลาไม่เกิน 6 ชั่วโมง

อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า การออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ผ่านระบบดิจิตัล สามารถนำหลักฐานไปยื่นที่ด่านป่าไม้ จำนวน 20 ด่าน ซึ่งครอบคลุมบริเวณจุดชายแดนสำคัญของการนำเข้าและส่งออกไม้ เพื่อป้องกันการลักลอบค้าไม้ที่ผิดกฎหมาย นับตั้งแต่วันเปิดบริการในวันที่ 1 มีนาคม 2564 จนถึง 20 เมษายน 2564 มีผู้รับบริการขอใบเบิกทางผ่านระบบดิจิทัล จำนวน 4,400 ราย ซึ่งถือว่ามีการตอบรับจากผู้ประกอบการค้าไม้ได้อย่างดี และสามารถดำเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาประเด็นหลักในการปฏิบัติงานใดๆ

นายอดิศร กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาระบบว่า ภายในปี 2564 เราจะพัฒนาต่อให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้และศูนย์ป่าไม้ รวมทั้งจังหวัดหรือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสามารถออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ผ่านระบบดิจิทัลได้ เป็นการพัฒนาการออกใบเบิกทางผ่านระบบดิจิทัลทั้งระบบและทั่วประเทศ ถือเป็นโครงการนำร่องในการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองผ่านระบบดิจิทัลของกรมป่าไม้ ซึ่งโครงการอื่นๆ สามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการได้ต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon