รมว.สุชาติ นำทีมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูคนงานฯ ภาค 4 ขอนแก่น

รมว.สุชาติ นำทีมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูคนงานฯ ภาค 4 ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาค 4 ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมี นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายประทีป ทรงลำยอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม (สปส.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วม

นายสุชาติ กล่าวในโอกาสเดินทางมาประชุมเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาค 4 จังหวัดขอนแก่น ว่า กระทรวงแรงงาน โดย สปส.ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการดูแลผู้ประกันตนอย่างใกล้ชิดในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทั้ง 7 กรณี แม้ลูกจ้าง/ผู้ประกันตนประสบอันตรายหรือมีความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้น เราต้องดูแลอย่างใกล้ชิด จะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังกระทรวงแรงงาน โดย สปส.ได้จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานขึ้น เพื่อให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เงินทดแทน พ.ศ.2537 และผู้ประกันตน ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยหากมีการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญเสียอวัยวะ สามารถที่จะเข้ารับการฟื้นฟูฯ ได้เต็มตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้กลับไปมีชีวิตที่ดีเหมือนเดิม สามารถกลับเข้าทำงานในสถานประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระ หรือดำรงชีวิตได้ด้วยตนเองไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม โดยจะให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบครบวงจร ทั้งในด้านอาชีพ ด้านจิตใจและสังคม

ในโอกาสนี้ นายสุชาติ และคณะได้เยี่ยมชมโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาค 4 จังหวัดขอนแก่น ที่ให้ผู้ได้รับการฟื้นฟู ฝึกฝีมืออาชีพงานเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยใช้การปรับพื้นที่โคกเพื่อปลูกพืชใหญ่ พร้อมจุดเรียนรู้ 6 Step ขุดลอกหนองสระเดิมเพื่อสูบน้ำมาบนโคกโดยใช้พลังงานระบบแสงอาทิตย์ และการฝึกอาชีพโดยใช้พื้นที่นาปลูกข้าว ผัก พืชกินได้ ทั้งนี้ นายสุชาติ ได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาค 4 จังหวัดขอนแก่น ที่ดูแลเอาใจใส่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมถึงการส่งเสริมการฝึกอาชีพ จนประสบความสำเร็จ และขอเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานทุกคน ให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองในการเรียนรู้ เพื่อเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆ และพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการทำงานไม่แพ้คนปกติทั่วไป และตนพร้อมที่จะสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ลูกจ้างและผู้ประกันตน เพื่อจะกลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน เป็นกำลังของครอบครัวและประเทศชาติต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon