สผ.แจงห้ามสร้างตึกบังลม-แสงอาทิตย์ แค่รับฟังความเห็น ไม่ได้อยู่ในอีไอเอ

สผ. ยังเปิดรับฟังข้อเสนอแนะต่อแนวทางปฏิบัติสำหรับการนำ “แนวทางการศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการบดบังแสงอาทิตย์ และด้านการเปลี่ยนแปลงของลม จากการก่อสร้างอาคาร” ไปใช้ในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน มีการประชุมแนวทางปฏิบัติสำหรับการนำ “แนวทางการศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการบดบังแสงอาทิตย์ และด้านการเปลี่ยนแปลงของลม จากการก่อสร้างอาคาร” ไปใช้ในการจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรืออีไอเอ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของทุกภาคส่วน เนื่องจากหลายฝ่ายยังคงมีความกังวล และยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ต่อการใช้แนวทางดังกล่าว โดยได้เน้นย้ำว่าแนวทางที่กำหนดขึ้นไม่ใช่กฎหมาย และไม่ได้มีข้อห้ามในการก่อสร้างอาคารสูงหรืออาคารใหญ่พิเศษแต่อย่างใด และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและอภิปรายในหลักวิชาการเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน รวมถึงได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ซึ่งสามารถนำมาปรับปรุงแนวทางดังกล่าวให้มีความเหมาะสมในเชิงเทคนิค และมีความชัดเจนในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น เพื่อให้แนวทางดังกล่าวถูกนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป โดยที่ประชุมได้หยิบยกประเด็นสำคัญ ๆ ขึ้นมาหารือ อาทิ

 

ประเด็นที่ 1 แนวทางนี้ เมื่อประกาศใช้แล้ว จะถูกนำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำและพิจารณารายงานของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ (คชก.) สผ./คชก. กทม./คชก. จังหวัด และ คชก. พื้นที่คุ้มครอง เพื่อสร้างมาตรฐานการประเมินและการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เหมาะสมในรายงานอีไอเอ โครงการประเภทอาคาร

 

ประเด็นที่ 2 การปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาแนวทางฯ ด้านการบดบังแสงอาทิตย์ให้มีความเหมาะสมทางวิชาการ และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติเชิงเทคนิค เช่น อาคารประเภทใดที่ควรทำการประเมิน วิธีการและช่วงเวลาประเมินที่มีความเหมาะสม การสื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เป็นต้น

 

ประเด็นที่ 3 การปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาแนวทาง ด้านการเปลี่ยนแปลงของลม เช่น การกำหนดวิธีการและขั้นตอนที่เหมาะสมของการประเมินโดยใช้แบบจำลอง ลักษณะของอาคารที่ควรทำการประเมิน ระยะเวลาที่เหมาะสมของข้อมูลนำเข้าด้านอุตุนิยมวิทยา และการอ้างอิงเกณฑ์ของระดับผลกระทบที่เหมาะสมสำหรับวิถีชีวิตและกิจกรรมของประชาชน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีผู้เข้าร่วมการประชุมที่ สผ. ประมาณ 20 คน และมีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบออนไลน์มากกว่า 300 คน ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ประกอบด้วย ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณารายงาน EIA ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิใน คชก. ชุดที่เกี่ยวข้อง นิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน เจ้าของโครงการ ตัวแทนจากสมาคมด้านอสังหาริมทรัพย์ สมาคมอาคารชุด สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการต่างๆ และเจ้าหน้าที่ สผ.

 

นายพิรุณกล่าวว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปร่วมกันในเบื้องต้น รวมทั้งได้รับข้อคิดเห็นเพิ่มเติมทางวิชาการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งนี้ สผ. ยังเปิดรับความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อแนวทางนี้ จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ผ่านทางอีเมล์ eia2560@hotmail.com และ สผ.จะได้นำผลจากการประชุมรวมทั้งข้อคิดเห็นเพิ่มเติมที่ได้รับ ไปพิจารณาปรับปรุงและจัดทำแนวทางให้มีความเหมาะสมต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ศธ. เห็นชอบตั้งศูนย์ CVM 25 แห่ง พัฒนากำลังคนอาชีวะ และขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดภัย
บทความถัดไปเปิดเทอมใหม่ที่ รพ. เปิดภาพชวนยิ้ม คุณหมอต้องผันตัวเป็นครู หลังเด็กๆ ติดโควิด 9 ราย