19 วัน กรุงเทพฯพบโควิด 78 คลัสเตอร์ กทม.เผย 4 ตลาดย่านบางกะปิ ปิดยาวไม่มีกำหนดเปิด

19 วัน กรุงเทพฯพบโควิด 78 คลัสเตอร์ กทม.เผย 4 ตลาดย่านบางกะปิ ปิดยาวไม่มีกำหนดเปิด

วันนี้ (21 มิ.ย.64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10/2564 ที่ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) ทั้งนี้ ในที่ประชุมสำนักอนามัย และสำนักการแพทย์ ได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

พล.ต.อ.อัศวินกล่าวว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งประเทศ จำนวน 3,175 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ 624 ราย รวมจำนวน ผู้ป่วยยืนยันสะสมในกรุงเทพฯ 60,366 ราย โดยมีการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน หรือคลัสเตอร์ จากแคมป์ก่อสร้าง สถานประกอบการ ตลาด ชุมชน และอื่นๆ (เนอร์สซิ่งโฮม) รวมจำนวน 78 คลัสเตอร์ ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – วันที่ 11 มิถุนายน (รวมระยะเวลา 19 วัน)

“กทม.ได้ตรวจแนะนำและกวดขันให้ผู้ประกอบการตลาดในพื้นที่กรุงเทพฯ ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ด้านกายภาพ) แล้ว จำนวน 482 แห่ง จากจำนวนตลาดในพื้นที่ทั้งสิ้น จำนวน 486 แห่ง คงเหลือตลาดที่ยังไม่ได้ตรวจ 4 แห่ง ซึ่งเป็นตลาดในพื้นที่เขตบางกะปิ เนื่องจากมีคำสั่งปิดตลาดปิดตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 และยังไม่มีกำหนดเปิด ได้แก่ 1.ตลาดสดลาดพร้าว 2.ตลาดกลางเมืองบางกะปิ 3.ตลาดสดบางกะปิ และ 4.ตลาดนางสาวอาภาภรณ์ ภักดีจรัส โดยทุกตลาดได้รับการตรวจแนะนำผ่านเกณฑ์ประเมินด้านกายภาพทุกแห่ง สำหรับตลาดที่ปิดการดำเนินงานและยังไม่ได้ตรวจแนะนำ สำนักอนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตรวจประเมินทันทีเมื่อเปิดทำการ” ผู้ว่าฯ กทม.กล่าว

Advertisement

นอกจากนี้ พล.ต.อ.อัศวินกล่าวว่า ยังได้ดำเนินการตามแผนการเฝ้าระวังและควบคุมโรคโควิด-19 ในตลาดพื้นที่กรุงเทพฯ โดยการเก็บน้ำลายกับผู้ค้าในพื้นที่ตลาด จำนวนตลาดละ 75 ราย ระหว่างวันที่ 9 – 29 มิถุนายน 2564 รวม 21 วัน จากผลการสุ่มตรวจแบบกลุ่มในแต่ละชุดตรวจ (LQAS) ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ตรวจแล้ว 100 แห่ง ไม่พบเชื้อ 71 แห่ง พบเชื้อ 1 คน 18 แห่ง พบเชื้อตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 11 แห่ง โดยมีผู้เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 5,968 ราย พบเชื้อ 76 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.27

“ผลดำเนินการการตรวจเฝ้าระวังโควิด-19 ชุมชนในเขตพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ได้ดำเนินการสุ่มตรวจประชาชนแล้ว จำนวน 49 เขต 262 ชุมชน โดยมีผู้เข้ารับการตรวจคัดกรอง 12,222 คน พบผู้ติดเชื้อจำนวน 26 เขต ใน 38 ชุมชน จำนวน 194 คน (คิดเป็นร้อยละ 1.30)” ผู้ว่าฯ กทม.กล่าว และว่า ในส่วนของแคมป์คนงานก่อสร้าง จากข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีไซต์ก่อสร้าง 615 แห่ง แคมป์ก่อสร้าง 575 แห่ง โดยมีคนงานที่พักในแคมป์เป็นคนไทย 34,148 คน เป็นคนต่างชาติ 46,915 คน รวม 81,063 คน ซึ่งได้ดำเนินการตามแผนการเฝ้าระวังและควบคุมโรคโควิด-19 ในแคมป์คนงานก่อสร้างพื้นที่กรุงเทพฯ โดยกำหนดมาตรการออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ระดับที่ 1 ผู้ประกอบการ โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ตรวจประเมินตนเอง ตามมาตรการ SOP-Bubble Protocol ในแคมป์ที่พักคนงาน ภายใน 7 วัน (ระหว่างวันที่ 16-22 มิถุนายน 2564) และส่งผลการตรวจให้สำนักงานเขตรวบรวมเพื่อติดตามตรวจสอบ

Advertisement

ระดับที่ 2 สำนักงานเขต โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และฝ่ายโยธา ลงตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ SOP-Bubble Protocol ของแคมป์คนงาน (ระหว่างวันที่ 23-30 มิถุนายน 2564) และส่งข้อมูลให้สำนักอนามัยเป็นประจำทุกวัน เพื่อรายงาน ศปก.ศบค.

และระดับที่ 3 ฝ่ายความมั่นคงร่วมกับสำนักการโยธา สำนักอนามัย กรมอนามัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจกำกับการปฏิบัติตามมาตรการ SOP-Bubble Protocol ของแคมป์คนงาน นอกจากนี้ ยังได้สุ่มตรวจ LQAS คนงานก่อสร้าง จำนวน 587 แคมป์ ตรวจแล้ว 25 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 4.26) ไม่พบเชื้อ 11 แห่ง พบเชื้อ 1 คน 2 แห่ง พบเชื้อมากกว่า 2 คนขึ้นไป ซึ่งจะต้องดำเนินการควบคุมตามมาตรการบับเบิล แอนด์ ซีล (Bubble and Seal) จำนวน 10 แห่ง และอยู่ระหว่างรอผล 2 แห่ง

ทั้งนี้ ผู้ว่าฯ กทม.กล่าวว่า กทม.ยังเตรียมดำเนินการตามแผนการเฝ้าระวังและควบคุมโรคโควิด-19 ในโรงงาน จำนวน 122 แห่ง ในโรงงาน จำนวน 3 ประเภท ดังนี้ 1.อาหาร/แปรรูป จำนวน 19 แห่ง 2.ยา จำนวน 12 แห่ง และ 3.ตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน 91 แห่ง ซึ่งจะเริ่มตรวจในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

 

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image