สค.จัดทำคู่มือจีอาร์บี ผลักดันให้ทุกหน่วยงานรัฐ จัดงบคำนึงถึงความเท่าเทียม

นางจินตนา จันทร์บำรุง

สค.จัดทำคู่มือจีอาร์บี ผลักดันให้ทุกหน่วยงานรัฐ จัดงบคำนึงถึงความเท่าเทียม

นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ตามที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในมาตรา 71 ระบุตอนหนึ่งให้ “จัดสรรงบประมาณ รัฐพึงคำนึงถึงความจำเป็นและความต้องการที่แตกต่างกันของเพศ วัย และสภาพของบุคคล ทั้งนี้ เพื่อความเป็นธรรม” หรือเรียกว่า Gender Responsive Budgeting: GRB นั้น สค.ได้ตั้งเป้าหมายจะเป็นหน่วยงานนำร่อง อีกทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานอื่นปฏิบัติได้ โดยล่าสุดได้จัดทำเป็นร่างคู่มือจีอาร์บี เสนอให้คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยศ.) เห็นชอบแล้ว จากนี้จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเร็วๆ นี้ เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นแบบรายการตรวจสอบ ในการจัดทำงบประมาณต่อไป

อธิบดี สค. กล่าวอีกว่า สำหรับสาระสำคัญในคู่มือจีอาร์บี จะมีเช็กลิสต์ 21 ข้อ  ตั้งแต่การสำรวจข้อมูลบุคลากรภายในหน่วยงานตนเอง มีเพศใดบ้างไม่เพียงแบ่งชายหญิง แต่ยังรวมถึงคนที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหลากหลาย กลุ่มชาติพันธุ์ อีกทั้งสำรวจความต้องการของคนแต่ละกลุ่ม จากนั้นจะเริ่มเข้าสู่การวิเคราะห์เพื่อจัดทำโครงการและจัดทำงบประมาณที่สอดรับกับความต้องการและปัญหา ยกตัวอย่างหน่วยงานหนึ่งจะจัดทำงบประมาณด้านความปลอดภัยในที่ทำงาน อาจพบทางเดินไม่เหมาะสมกับผู้หญิง จึงมีโครงการปรับปรุง เช่น พื้นให้เรียบ มีราวจับทางต่างระดับ เพิ่มแสงสว่าง เป็นต้น หรือบางหน่วยงานที่จัดแข่งกีฬา จากนี้ก็ต้องมาดูว่ากีฬาที่จัดรองรับผู้หญิงอย่างไร ไม่ใช่จัดแข่งเพียงผู้ชาย

อย่างไรก็ตาม จะมีตัวอย่างการจัดทำงบประมาณในต่างประเทศไว้เป็นแนวทางด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon